Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Lokalplan 1109 - Besøgscenter ved Borgring

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Køge Byråd har den 28. marts 2023 besluttet at sende forslag til lokalplan 1109 – Besøgscenter ved Borgring i offentlig høring.

Tilbage

Lokalplanen er digital

På lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG kan du læse  forslaget til lokalplan 1109 og skrive et høringssvar, hvis du har bemærkninger til lokalplanforslaget. 

Lokalplanforslaget

Museum Sydøstdanmark ønsker at anlægge et nyt oplevelsescenter ved Vikingeborgen Borgring i Lellinge, der erstatter det eksisterende midlertidige besøgscenter.

Lokalplan 1109 skal fastlægge bestemmelser for placering og omfang af oplevelsescenteret, trafikale forhold samt andre forhold, som er bestemt af planloven. Ligeledes vil oplevelsescenterets og ringborgens arkitektoniske udformning blive vurderet i forhold til påvirkningen af landskabet og UNESCO´s krav til verdenskulturarv.

Lokalplanområdet udgør ca. 2 ha af et tidligere stykke markareal og er beliggende umiddelbart vest for Sydmotorvejen ved Lellinge, ud til Ringstedsvej, som giver adgang til området.
På området ligger der i dag et midlertidigt oplevelsescenter til Vikingeborgen Borgring, som blev etableret i 2015 i forbindelse med opdagelsen og udgravningen af Danmarks femte ringborg.

Høringsperiode

Forslag til lokalplan 1109 er i høring fra den 25. april 2023 til den 23. maj 2023.

Du kan give dit høringssvar til lokalplanforslag på lokalplaner.koege.dk under fanen LOKALPLANFORSLAG ved at trykke på knappen Skriv høringssvar, når du er klikket ind på lokalplanforslagets egen side. 

Det er også muligt at sende høringssvar til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Høringssvar skal være modtaget hos Køge Kommune senest den 23. maj 2023.

Når den offentlige høring er slut, skal Køge Byråd beslutte, om forslaget til lokalplan 1109 skal vedtages endeligt. Alle høringssvar, som er indkommet i høringsperioden samles i en hvidbog, som fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vær opmærksom på at dit navn og din adresse bliver offentliggjort i hvidbogen.  

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 26.april 2023 klokken 18.30 i Multi Kulturhuset i Lellinge. På borgermødet bliver der mulighed for at høre om lokalplanforslaget, stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Alle er velkomne! Tilmelding bedes ske til helle.frederiksen@koege.dk 

Miljøvurdering

Kommunen har besluttet, at en miljøvurdering af planen ikke er påkrævet, da lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Køge Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres i den forbindelse.

Køge Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering kan, jf. miljøvurderingslovens § 48, påklages efter reglerne i planloven. Se klagevejledning nederst.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, som er omfattet af lokalplanforslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte efter offentliggørelse af lokalplanforslaget, også selvom det er er i strid med lokalplanforslaget.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelser truffet efter planloven jf. planlovens § 58. Din klage skal sendes til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du får adgang til via naevneneshus.dk. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, som videresender din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe en afgørelse for Domstolen skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen jf. planlovens § 62.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje