Skip til hoved indholdet
  Hjem Virksomhed Erhvervsaffald Sortering og anvisning af erhvervsaffald

Sortering og anvisning af erhvervsaffald

Genbrug og korrekt bortskaffelse af erhvervsaffald.

Kildesortering af affald fra virksomheder

I Danmark – og i hele EU – er det hovedreglen, at alt affald skal sorteres ved kilden. Det vil sige dér, hvor det opstår. Det gælder uanset om affaldet stammer fra en husstand, en børnehave eller en virksomhed. Det betyder, at alle har pligt til at sortere affaldet i 5 grupper og der er ikke nogen konkrete ”bagatelgrænser”.   

 • Affald/ting der kan genbruges direkte, skal sendes til direkte genbrug. 
 • Affald der kan genanvendes, skal sendes til genanvendelse. 
 • Affald der skal deponeres, skal sendes til deponi. 
 • Farligt affald skal altid sendes til specialbehandling.
 • Tilbage bliver restaffaldet, som kun er egnet til at blive sendt til forbrændingsanlæg.  

Direkte genbrug betyder, at andre kan genbruge tingene direkte. Det er fx:
Hele tallerkner, lamper, mursten, bøger og møbler.  

Genanvendeligt affald er:
F.eks. pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald. Her er det selve materialerne der genbruges, og ikke genstandene (f.eks. er det ikke syltetøjsglasset der bliver genbrugt, men selve glasmaterialet). Alt afhængig af virksomheden, kan det også være andre, mere specielle typer materialer, som er egnet til genanvendelse. Dette omfatter også farligt affald, der kan genanvendes (f.eks. spildolie). Når der er tale om genanvendeligt affald kan virksomheden vælge frit blandt de registrerede og godkendte affaldsindsamlere og -transportører i Affaldsregistret.  

Klassificering og anvisning af affald 

Kommunen skal klassificere og anvise forbrændingsegnet affald, affald til deponi, samt usorteret affald.  Kommunen anviser dog ikke genanvendelige materialer.  Kommunen klassificerer affald som enten:  

 • Farligt affald 
 • Emballageaffald 
 • Affald egnet til materialenyttiggørelse 
 • Forbrændingsegnet affald 
 • Deponeringsegnet affald 

Hvem henter affaldet - kommunale og private ordninger

Dagrenovationslignende affald

Virksomheder i Køge Kommune kan vælge at tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald, men de kan også vælge at indgå aftale med en privat transportør om indsamling af affaldet. 

Bemærk at pr. 1. marts 2023 vil kommunen ikke længere tilbyde virksomheder indsamling af dagrenovationslignende affald. De virksomheder, der i dag er tilmeldt kommunens ordning for renovation, skal derfor finde en privat renovatør.

Genanvendeligt affald

Der findes ikke kommunale affaldsordninger for genanvendeligt affald fra virksomheder.  Virksomheder har adgang til at bruge genbrugspladserne, mod betaling, som opkræves af det fælleskommunale affaldsselskab ARGO, der driver pladserne. Læs mere om Genbrugspladserne i Køge Kommune

Håndtering af erhvervsaffald

Forbrændingsegnet affald skal afleveres på ARGO's forbrændingsanlæg i Roskilde, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. 

Affald til deponering skal afleveres på Audebo Deponi, Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge. 

Farligt affald, som ikke er kildesorteret eller genanvendeligt, skal anvises af Køge Kommune. Farligt affald anvises til de modtageanlæg der er opført i Affaldsregisteret.  
Når du starter en ny virksomhed, skal du anmelde dit farlige affald til kommunen, uanset mængderne. Derudover skal du også huske at anmelde til Køge Kommune, hvis mængden af farligt affald øges væsentligt. 
Opbevaring af farligt affald skal overholde gældende lovgivning på området. Miljøgodkendte virksomheder har ofte konkrete vilkår om dette i deres godkendelser. For autoværksteder er det reglerne i  autoværkstedsbekendtgørelsen der gælder. For mange andre typer virksomheder gælder Forskrift for olieprodukter og kemikalier

Behandling af farligt affald til forbrænding eller deponering 

Farligt affald til forbrænding eller deponering skal indsamles og behandles af virksomheder, som fremgår af det nationale Affaldsregister. 
Mindre mængder farligt affald, under 200 kg pr. år, kan mod betaling afleveres på  genbrugspladsen. 

Klinisk risikoaffald er:

Klinisk risikoaffald er farligt affald, og derfor også omfattet af reglerne og anvisningsordningen for farligt affald. Hvis du har denne type affald, skal du oplyse kommunen om, hvilke typer du har og hvor store mængder pr. år. Det skal du gøre på et særligt skema (deklaration). Dette gælder også, selv om du ikke har ret meget. 

 • Spidse og skarpe genstande (f.eks. kanyler, skalpeller, sakse og pincetter)  
 • Glasaffald (f.eks. reagensglas og glasskår fra patienter med smitsomme infektionssygdomme, affald fra patienter i behandling med cytostatika, ikke autoklaveret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbanklaboratorier, samt døde forsøgsdyr inficeret med smitsomme sygdomme)  
 • Biologisk affald (f.eks. organer og amputerede lemmer fra operationer, affald fra sektioner og vævsaffald fra fødsler, samt vacciner) 

Klinisk risikoaffald er ikke: 

 • Medicinrester, herunder cytostatika  
 • Kviksølvtermometre og batterier  
 • Reagenser og analysekits  
 • Sølvamalgamholdigt materiale og provisorisk fyldningsmateriale fra tandlæger 

Dette affald er dog stadig farligt affald og derfor også omfattet af anvisningsordningen for farligt affald. 

Bortskaffelse af klinisk risikoaffald 

Klinisk risikoaffald skal kildesorteres, dvs. ved den virksomhed det stammer fra. 
Affaldet skal så vidt muligt emballeres og opbevares i den endelige emballage. 
 
Køge Kommune kan give virksomheder (herunder institutioner) med mindre end 25 kg klinisk risikoaffald om året tilladelse til, at benytte en af ARGO's genbrugspladser. 
Virksomheden har stadig pligt til at anmelde affaldet til kommunen. 

Du kan læse om håndtering af bygge- og anlægsaffald, herunder om undersøgelse for farlige stoffer.

Du kan læse om håndtering af jord, som er affald under Jordflytning og områdeklassificering , samt i vores Jordregulativ.

Affald

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje