Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Klima, energi og grøn omstilling Energikilder og opvarmning

Energikilder og opvarmning

Der er mange måder at opvarme sin bolig på, og på at blive helt eller delvist selvforsynende med elektricitet.

Læs her om forskellige energi- og opvarmningskilder, samt hvad de kræver af myndighedstilladelser m.v. I nogle tilfælde er der særligt behov for, at du tænker nabohensyn ind.

Energikilder og opvarmning

Fjernvarme er tilgængeligt mange steder Køge Kommune, særligt i Køge by og omegn (kystbåndet).

Kontakt Køge Fjernvarme og Grøn Omstilling i Køge for yderligere information om fjernvarmeudbygning og tilslutningsmuligheder i Køge området.

Du kan opvarme dit hus med en varmepumpe. Der findes to typer:

  • Luft-til-luft varmepumper (henter varme fra luften udenfor dit hus, og blæser varm luft ind i dit hus)
  • Luft-til-vand varmepumper (henter varme fra luften udenfor dit hus, og opvarmer vandet i dine radiatorer)

Undgå nabogener - tjek på støjen

En varmepumpe kan være en støjgene både for dig selv og dine naboer. Du skal derfor sikre dig, at den ikke støjer for meget, fx ved at placere varmepumpens udendørs del i god afstand fra naboskel, soveværelsesvinduer, terrasser og lignende. Vær opmærksom på Bygningsreglementets afstandskrav til skel for tekniske anlæg. Din VVS’er bør bruge Energistyrelsens varmepumpeberegner til at sikre, at varmepumpen står langt nok væk fra skel til, at den ikke støjer for meget på din nabos grund. Du kan overveje at tale med dine naboer om placering af varmepumpen på forhånd. Afhængigt af varmepumpens indhold af kølemiddel, er installatøren forpligtet til at bruge Energistyrelsens varmepumpeberegner, for at sikre at varmepumpen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til støj.

Der findes ikke specifikke krav til hvor meget en varmepumpe må støje på naboens grund. I tilfælde af naboklager over støj, vil kommunen henholde sig til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Støjgrænsen er i de fleste tilfælde 35 dB(A) i nattetimerne, målt ved naboens skel, hvilket er ret lavt. Når du planlægger en varmepumpe, skal du indhente information fra forhandleren om varmepumpens maksimale kildestyrke for støj, som ikke skal forveksles med varmepumpens nominelle kildestyrke for støj. Den maksimale kildestyrke for støj fortæller hvor meget varmepumpen støjer, når det er frostvejr, og det er her varmepumpen støjer mest.

Du kan finde yderligere vejledning og gode råd hos bl.a. Miljøstyrelsen, Bolius, Varmepumpelaboratoriet på Teknologisk Institut og hos leverandørerne.

Kontakt Miljø: miljoe@koege.dk, tlf. 56 67 20 24
Kontakt Byg: byg@koege.dk, tlf. 56 67 24 55

Solenergi kan udnyttes på to måder:

  • Solfangere, der producerer varme
  • Solceller, der producerer elektricitet

Der kræves som udgangspunkt ikke en tilladelse fra kommunen til at opsætte solcelle- eller solfangeranlæg på taget af et enfamiliehus. Ved opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg skal der dog tages hensyn til bestemmelser i lokalplanen og Bygningsreglementet. Særlige forhold kan betyde, at anlægget kræver en dispensation fra lokalplanen eller en landzonetilladelse.

Kontakt Byggesag: byg@koege.dk, tlf. 56 67 24 55
Kontakt Plan: plan@koege.dk, tlf. 56 67 21 11

Inden du opsætter en vindmølle/husstandsmølle, skal du anmelde det til Køge Kommune. Hvis vindmøllen opsættes i landzone, skal du ansøge om landzonetilladelse - det gælder både for husstandsmøller (op til 25 m) og mikromøller. Du skal også søge om byggetilladelse. Vær opmærksom på øvrig lovgivning og regulering af vindmøllerne, som kan afhænge af deres størrelse og ydeevne (se gældende lovgivning om vindmøller på www.retsinformation.dk). Du skal også sikre dig, at vindmøllen ikke kommer til at genere dine naboer i forhold til støj og skyggepåvirkning m.v. 

Kontakt Miljø: miljoe@koege.dk, tlf. 56 67 20 24
Kontakt Plan: plan@koege.dk, tlf. 56 67 21 11

 

Et jordvarmeanlæg sikrer opvarmning af bygninger og varmt brugsvand. Etablering af jordvarmeanlæg kræver forudgående tilladelse fra kommunen. Du søger via Portalen for Byg og Miljø, www.bygogmiljoe.dk

Kontakt Jord og Grundvand: jord@koege.dk / grundvand@koege.dk, tlf. 56 67 24 78

Hvis jordvarmeanlægget skal placeres i boringer dybere end 250 meter, så skal du rette henvendelse til Energistyrelsen. Et sådant anlæg er et ”geotermisk anlæg” og kræver en særlig tilladelse. 

Sløjfning af jordvarmeanlæg 

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal du kontakte Køge Kommune, Jord og Grundvand, for at få vejledning om hvordan dette gøres korrekt og hvilken dokumentation du skal indsende til kommunen.

Naturgas er tilgængeligt mange steder i Køge Kommune. I Kommuneplan 2021-2033 kan du se om din bolig ligger i et område med naturgasforsyning. Hvis du bor i et område med tilslutningspligt til naturgasnettet, og du ønsker at bruge en anden energikilde end naturgas, skal du søge om en dispensation hos Plan.

Kontakt Plan: plan@koege.dk, tlf. 56 67 21 11

Oliefyr er blevet udfaset mange steder, i takt med den grønne omstilling. Fra 2013 må der ikke installeres oliefyr i nye huse, medmindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. Fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Bestemmelserne gælder nyinstallation og omfattende reparationer, hvor for eksempel kedlen udskiftes, så det kan sidestilles med en nyinstallation af oliefyr. Hvis du allerede har et oliefyr, kan du læse mere om sløjfningsterminer og retningslinjer for sløjfning af olietanke under 6.000 liter.

Hvis du bor i et område med tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarme, og du ønsker at nyetablere et oliefyr eller en anden energikilde, skal du søge om en dispensation hos Plan. Kommunen foretager en konkret vurdering af, om forholdene berettiger til dette. Der ses bl.a. på nabohensyn, ejendommens størrelse, bygningens placering på grunden, bygningens udformning, bygningens anvendelse og evt. lokale udbygningsplaner for fjernvarme.

Det vil fortsat være muligt at foretage mindre reparationer af et oliefyr, som for eksempel udskiftning af brænderenheden. 

Ved sløjfning af olietanke, skal du huske at afmelde olietanken fra BBR. Det gør du via www.bygogmiljoe.dk.

Kontakt Plan: plan@koege.dk, tlf. 56 67 21 11
Kontakt Miljø: miljoe@koege.dk, tlf. 56 67 20 24

 

Energirenovering

Energirenovering af boligen sparer klimaet for CO2, giver bedre indeklima og værdisikrer boligen. Det kan ofte betale sig at energirenovere og dermed reducere energiforbruget til opvarmning. Du kan fx efterisolere loft og ydervægge, renovere eller udskifte vinduer eller forbedre boligens installationer.

SparEnergi – find vejledning om energirenovering, valg af håndværker, varmekilder og installationer, belysning mm.

Teknik- og Miljøforvaltningen - Sekretariatet

Torvet 1, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje