Skip til hoved indholdet
  Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af vaskepladser og –haller

Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af vaskepladser og –haller

Maj 2016

En vaskeplads eller -hal er det sted, hvor vask af køretøjer og lignende foregår. Spildevand fra afvaskningen indeholder ofte olieprodukter, sæberester og andre miljøfremmede stoffer, som kan være tungt nedbrydelige. Driften af vaskepladser og -haller kan indebære risiko for spild af disse stoffer til jord og grundvand. Ved udledning til kloak kan visse af stofferne nedsætte det kommunale renseanlægs effektivitet.

Køge Kommune stiller derfor en række krav til indretning og drift af vaskepladser og -haller, så forureningen af det ydre miljø minimeres mest muligt. 

Kommunen skal gøre opmærksom på, at vejledningen kun er retningsgivende. Der kan i de enkelte tilfældeforekomme særlige forhold, der gør det nødvendigt at afvige fra de nævnte krav. 

1 Ansøgninger og tilladelser 

1.1 Før etablering af en vaskeplads skal der fremsendes en kloakarbejdet anmeldes til Køge Kommune Natur og Miljø.

1.2 Anmeldelsen skal indeholde tegninger og beskrivelser af indretningen af vaskeanlægget, herunder pladsens eller hallens areal, hældning, befæstning, evt. overdækning og kloaktilslutning, samt beskrivelser af afløbsinstallationerne med angivelse af størrelsen og typen af sandfang, olie- og benzinudskiller og målebrønd m.v. 

1.3 Etablering af en vaskeplads med afløb til det offentlige kloaksystem kræver en tilladelse fra kommunen til at tilslutte spildevandet til kloakken. Tilslutningstilladelsen gives i henhold til kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven. Af bilag 1 fremgår de oplysninger, der skal sendes til Køge Kommunes miljøafdeling til brug for udarbejdelsen af tilslutningstilladelsen. Brug evt. ansøgningsskemaet bilag 2. 

1.4 Etablering af vaskepladsen må ikke påbegyndes, før anmeldelsen er indgivet jfr. pkt. 1.1. og 1.2 samt eventuelle andre tilladelser og godkendelser. Vaskepladsen må heller ikke anvendes, før der er meddelt en tilslutningstilladelse jfr. pkt. 1.3. 

2 Indretning af vaskepladser og –haller 

2.1 Vaskepladser skal være befæstet med armeret beton eller anden dokumenteret tæt belægning. 

2.2 I separatkloakerede oplande (regnvand og spildevand afledes særskilt) må der som hovelregel være 60 m2 vaskeplads pr. ejendom uden overdækning.

2.3 Spildevandet fra vaskepladser, hvor der sker afvaskning af olie og benzin, skal som minimum ledes via sandfang til en olieudskiller og målebrønd, som er tilsluttet den kommunale spildevandsledning.

3 Indretning af afløbsinstallationer  

3.1 Afledning af olie- og benzinholdigt vaskevand til det kommunale spildevandssystem skal ske gennem sandfang og olie- og benzinudskiller. Se Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af olie- og benzinudskillere

3.2 Afløbet fra udskilleren skal føres til en målebrønd (nedløbs- eller nedgangsbrønd), hvor der skal være mulighed for udtagning af stikprøver fra frit faldende vandstråle. 

3.3 Målebrønden skal etableres max. 5 meter fra udskilleren og skal have en fri vandstråle 15-20 centimer over vandspejlet. 

3.4 Ved anvendelse af højtryksspuling skal udskilleren være forsynet med koalescensfilter, lamelfilter eller lignende. 

4  Brug af rengørings- og sæbeprodukter 

4.1 Hvis der anvendes rengørings- og sæbeprodukter skal disse godkendes af Køge kommune forinden ibrugtagning. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anvendte rengørings- og sæbeprodukter er vurderet i relation til bedst tilgængelig teknologi, herunder at afledningen af stoffer, der er uønskede i spildevandet, er begrænset mest muligt.  

4.2 Brug af andre vaskemidler skal være ABC-karakteriseret jf. spildevandsvejledningen nr. 2 2006 for indhold af miljøfremmede stoffer forinden brug og efterfølgende godkendes af Køge Kommune. 

4.3 Hvis virksomheden anvender produkter mærket med én af de 2 officielle miljømærker i Danmark der administreres af Miljømærkesekretariatet (det europæiske miljømærke EU-blomsten eller det nordiske miljømærke Svanen) eller anvender produkter, der optræder med laveste kodebetegnelse i  ”Keminøglen” (se www.keminoeglen.dk), anses vilkåret for overholdt.

4.4 For at opnå størst mulig virkningsgrad for udskilleren skal vaskemiddelforbruget være mindst muligt eller som minimum svarende til det minimale for den pågældende sæbetype efter leverandørens anvisninger.

4.5 Det er ikke tilladt at anvende koldaffedtningsmidler eller sæbetyper indeholdende de overfladeaktive stoffer NPE (nonyl-phenolethoxylater) og LAS (lineære alkylbenzen-sulfonater) med mindre der foreligger en veldokumenteret skriftlig begrundelse for, at anvendelsen af disse stoffer ikke kan undgås. Ansøgning sendes til: E-mail: miljoe@koege.dk, eller Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Miljø Rådhuset 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67. 

Bilag 1 Oplysninger jf. pkt. 1.3 

 • Dato for hvornår vaskepladsen skal tages i brug.
 • Hvilke typer køretøjer/maskiner skal vaskes på pladsen?
 • Planer/tegninger over virksomhedens bygninger [1:500].
 • Pladsen størrelse, indretning og placering på ejendommen/bygningen. Hvis pladsen modtager regnvand(uoverdækket), skal arealet af det befæstede areal, hvorfra regnvandet ledes til udskilleren angives (m2). Dette anvendes tillige i dimensioneringen af olieudskiller-systemet.  
 • Målfaste kloaktegninger med opl. om placeringer af kloakledninger, sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd, samt fald på ledninger og brøndkoter mv.
 • Anlæggets belastning (l/vand/døgn, uge eller år, l/vand/køretøj).
 • Anvendes højtryksspuling eller vandslange og hvor stor er ydeevnen i l/sek.?
 • Antal behandlede køretøjer pr. døgn/pr. år.
 • Datablade på evt. anvendte sæber og hjælpestoffer ved vaske-/skylleprocessen.
 • Beregningsforudsætninger samt beregninger over dimensioneringen af olieudskiller henholdsvis sandfang. Udskiller og sandfang skal dimensioneres og projekteres i overensstemmelse med de vejledende normer i Dansk Standard 432 og SBI-anvisning 185, eller den til enhver tid gældende norm og anvisning.
 • Beskrivelse af indretninger eller aktiviteter på virksomheden, der begrænser spildevandsforureningen, herunder beskrivelser af evt. recirkuleringsanlæg, renseforanstaltninger, vandbesparende foranstaltninger, retningslinier for begrænsning af vand- og sæbeforbrug, forbrug af miljøfremmede stoffer, mv.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje