Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Miljøregler for virksomheder Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af olie- og benzinudskillere

Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af olie- og benzinudskillere

Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af olie- og benzinudskillere 

Enhver virksomhed, der udleder andet end sanitært spildevand til det offentlige kloaksystem, skal have en tilslutningstilladelse. Tilslutningstilladelsen indeholder de krav, som Køge Kommune stiller til udledningen efter en vurdering af virksomhedens spildevandsforhold. 

De her angivne retningslinier er generelle og kan bruges som rettesnor for de krav, som kommunen vil stille til olie- og benzinudskillere.

For visse udskilleranlæg gælder særlige bestemmelser, se nedenfor under pkt. 7.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for indu-strispildevand findes i bilag 1.

Olie- og benzinudskillere kaldes i det følgende udskillere og de tilhørende slam- og sandfang kaldes sandfang. 

1.    Spildevand og regnvand

1.1    Afledning af olie- og benzinholdigt spildevand skal ske gennem sandfang og udskiller til det kommunale spildevandssystem. 
1.2    Afledning af regnvand fra pladser med håndte-ring eller omlastning af olie- og benzinprodukter, herunder påfyldningspladser, skal ske gennem sandfang og udskiller til det kommunale spildevandssystem. 

2.    Nye udskillere og sandfang

2.1    Der skal søges om tilladelse fra Køge Kommune før, der installeres udskiller og sandfang. Ansøgningen skal indeholde dimensioneringsberegninger, jf. pkt. 2.2, tegninger og beskrivelser af afløbsinstallationer, sandfang, udskiller, m.v. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og anmeldes til kommunen inden arbejdet sættes i gang.
2.2    Udskiller og sandfang skal dimensioneres og projekteres i overensstemmelse med de vejledende normer i Dansk Standard 432, SBI-anvisning 185 og DS/EN858-2 eller de til enhver tid gældende tilsvarende normer og anvisninger.
2.3    Der må ikke ledes sanitært spildevand til sand-fang og udskillere. 
2.4    Sandfang og udskiller skal være frit tilgængelig for tømning, rensning, mv.
2.5    Dæksler skal udformes og monteres, så overfladevand eller lignende ikke kan løbe direkte til sandfang og udskiller.
2.6    Udskilleren skal være VA-godkendt og helstøbt.
2.7    Afløbet fra udskillere skal føres til en kontrolbrønd, som er anbragt højst 5 meter fra udskilleren. I brønden skal der være mulighed for at udtage en spildevandsprøve i en mindst 15 cm frit faldende vandstråle.
2.8    Udskillere skal som udgangspunkt være monteret med lagtykkelsesalarm og evt. overløbsalarm og flydelukke, der lukker for afløbssiden. Lagtykkelsesalarmen skal installeres til aktivering, når 70 % af olieopsamlingskapaciteten er udnyttet. Et evt. flydelukke skal installeres til aktivering, når 75 % af olieopsamlingskapaciteten er udnyttet. 

3.    Drift og vedligeholdelse

3.1    Olie, benzin og kemikalierester må ikke hældes i eller ledes direkte til udskilleren, men skal opsamles og håndteres som farligt affald.
3.2    Der må ikke ledes stabile emulsioner, som f.eks. motorrens eller andre rensemidler med organiske opløsningsmidler, herunder koldaffedtningsmidler, til udskilleren.
3.3    Virksomheden skal pejle sandfang og udskiller efter behov. 
3.4    Virksomheden skal jævnligt kontrollere vandstanden i udskilleren og efterfylde med vand.
3.5    Udskillerens udluftningsrør skal inspiceres regelmæssigt. (Et tilstoppet rør kan give undertryk på udløbssiden, så udskillerens indhold suges ud i kloakken)
3.6    Alarmer skal funktionsprøves mindst én gang årligt.
3.7    Der skal føres driftsjournal for kontrol, pejling og tømning af udskiller og sandfang. Driftsjournalen skal forevises Køge Kommune på forlangende.
3.8    Driftspersonalet skal være bekendt med drift og vedligeholdelse af olieudskilleren.
3.9    Udskilleren med tilløbsrør skal tæthedsprøves efter DS 455 eller tilsvarende norm efter aftale med kommunen. Prøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester ved etablering. Herefter skal der tæthedsprøves efter aftale.

4.    Tømning

4.1    Sandfang og udskiller skal være tilmeldt en tømningsordning, som er godkendt af Køge Kommune.
4.2    Sandfang og udskiller skal tømmes med én af Køge Kommune fastsat frekvens og bundtømmes mindst én gang årligt.

5.    Uheld

5.1    Ved uheld, hvor der løber større mængder olie eller andre væsker til udskilleranlægget, skal KLAR Forsyning og Køge Kommunes Miljøteam straks kontaktes på hhv. tlf. 56 65 22 22 og 56 67 20 24. 
5.2    Udenfor Køge Kommunes åbningstid kontaktes alarmcentralen på tlf. 112.

6.    Sløjfning af udskillere og sandfang

6.1    Ikke anvendte udskillere og sandfang, samt de tilsluttede rørforbindelser, skal tømmes og sløjfes enten ved afpropning eller ved opgravning. 
6.2    Køge Kommune skal give tilladelse inden arbejdet igangsættes.
6.3    Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
6.4    Køge Kommune skal straks kontaktes, hvis der konstateres olieforurening i jorden under opgravning af udskilleranlæg.

7.    Særlige bestemmelser for:

Benzin- og dieselsalgsanlæg
- se Benzinstationsbekendtgørelsen (nr. 555 af 9/6/01).

Autobranchen
- se §12  i Autoværkstedsbekendtgørelsen (nr. 699 af  24/06/11).

Vaskepladser
- Køge Kommune har udarbejdet særskilt vejledning for vaskepladser.

Påfyldningspladser
- Køge Kommune har udarbejdet særskilt vejledning for påfyldningspladser.


Yderligere vejledning kan fås hos:

Køge Kommune
Teknik og Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen
Rådhuset
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67
Mail: miljoe@koege.dk 

 

Bilag 1

Grænseværdier

Der tages udgangspunkt i nedenstående grænseværdier, når kommunen fastsætter kravværdier for udskilleranlæg-gene. Endelig fastsættelse af kravværdier vil ske på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
 
De angivne værdier er baseret på Miljøstyrelsens vejledning nr. 11, 2002.

Parameter Vejledende grænseværdi Analysemetode Prøvetagning/Måleperiode
pH 6,5 - 9,0 DS 287 Måles med elektrode og/eller kontinuert registrering.
Suspenderet stof 300 mg/l DS 207 Flowproportionalt, døgnprøve eller stikprøver.
Bly 100 ug/l DS 2211 Flowproportional døgnprøve i syrevaskede dunke og prøveflasker *1.
Oplukning i henhold til DS259 eller DS 2210 gælder for alle metallerne.
Cadmium 3 ug/l
Chrom 300 ug/l
Kobber 500 ug/l DS 263
Kviksølv 3 ug/l *2
Nikkel 250 ug/l DS 2211
Sølv 250 ug/l Ingen DS for denne
Zink 3 mg/l DS 263
Olie/fedt 50 mg/l DS/R 208 Stikprøver i specialvaskede flasker. Evt. flowproportional døgnprøve, hvis virksomhed og kommune er enige herom.
Mineralsk olie 10 mg/l DS/R 208  
Nitrifikationshæmning ved 200 ml/l < 50 % ISO 9509:1989 Flowproportional døgnprøve. 
ISO 9509:1989 kan anvendes med visse modifikationer jf. afsnit 6.2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 1994.
  1. Prøver til analyse for kviksølv (flygtigt) bør dog udtages som stikprøve.
  2. Bør bestemmes med hydridgenerering/atomabsorption med cold vapour evt. atomabsorption med grafitovn. Ved orienterende måling evt. som flowproportional døgnprøve.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje