Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Vigtig information til nye enfamiliehuse (ark A)

Vigtig information til nye enfamiliehuse (ark A)

Når der skal bygges et nyt enfamiliehus, skal ansøger forinden, ansøge Køge Kommune om tilladelse til at håndtere regnvand og spildevand fra boligen.  Afhængig af om ejendommen ligger i et opland med offentlig kloak eller om det er udenfor kloakeret opland, skal der enten ansøges om: 

 • tilslutningstilladelse til offentlig kloak (Ark A) 

eller: 

Tjek i Køge Kommunes Regn-og Spildevandsplan 2021-2026 om oplandet er kloakeret, planlagt kloakeret eller ligger udenfor kloakeret opland. 

Det kræver en tilladelse fra Køge Kommune at håndtere spildevand og regnvand. Hvis arbejdet igangsættes uden at ansøger har fået tilladelse, vil det være på eget ansvar og med risiko for, at det skal laves om. 

Ansøgning skal fremsendes via mail til spildevand@koege.dk eller via Byg og Miljø (BOM) .

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Køge Kommune skal meddele tilslutningstilladelse til offentlig kloak efter Miljøbeskyttelseslovens1 § 28 stk. 3 og Spildevandsbekendtgørelsen2 § 12-14. 

Ansøger skal fremsende et komplet kloakprojekt for alt udvendigt regnvands- og spildevandskloak for ejendommen.  

 • Kloaktegning skal vise hele ejendommens kloaksystem – både spildevand og regnvand. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand (stiplet/blå streg) og spildevand (fuld streg/rød).  
 • Tegning skal vise tilslutning og placering af skelbrønde/stik til regnvand og spildevand. Skelbrønde/stik der ikke er i brug, skal afproppes. 
 • Ledningsmaterialer og dimensioner (PP, PVC) skal fremgå.  
 • Angiv hvad der er tagbrønde, køkkenvask, gulvafløb, wc mv. 
 • Angiv retning (nordpil) eller veje og skel. 
 • Faskiner, regnbede mv. skal angives.  
 • Dokumentation for at afstandskrav til skel og bygninger er overholdt for faskine/regnbed og dimensionering (LAR Beregning). 
 • Der skal redegøres for, hvordan ejendommen kan overholde sin afledningsret eller afløbskoefficient (φ).  

Særligt om afledningsret og afløbskoefficient (φ) 

Der er angivet nogle generelle afløbskoefficienter for forskellige bebyggelsesarter i Spildevandsplanen. For oplande med parcelhuse er afløbskoefficienten φ = 0,25. 

Afløbskoefficienten bruges til at regulere afledningen af tag- og overfladevand fra en ejendom til kloakken. Den er udtryk for, hvor stor en andel af det samlede grundareal, der kan afledes regnvand fra. 

Hvis en ejendom er på 1000 m2 og afløbskoefficienten er fastsat til φ = 0,25, svarer det til, at der må afledes regnvand fra et areal på 250 m2 (1000 X 0,25). Dette svarer til 25 % af det samlede grundareal. En grund på 700 m2 i et opland med φ = 0,25, kan aflede tag- og overfladevand fra 175 m2.  

Men hvis der bygges et enfamiliehus på 200 m2 og der også skal være en carport på 15 m2 og en indkørsel med afløb, som har et areal på 50 m2, vil det areal, der skal aflede regnvand til kloak være 200+15+50=265 m2. Det vil være 90 m2 for meget. Den lette måde at løse problemet på vil være at udtage et areal svarende til de 90 m2 og gerne mere og nedsive vandet på egen grund, f.eks. ved at etablere et regnbed eller en faskine.  

Afledningsret er et udtryk for, hvor mange l/s der maksimalt må afledes til regnvandskloakken. Der er således tale om en hastighed, hvormed regnvandet kan ledes ud i kloakken og anvendes for at sikre, at kloaksystemerne kan håndtere regnvandet og ikke overbelastes. 

Man kan beregne en ejendoms afledningsret på baggrund af den afløbskoefficient, der er angivet for det pågældende kloakopland (f.eks. φ = 0,25), ejendommens samlede areal (i ha) og et dimensioneringskriterie (110 l/s/ha ved separatkloak og 140 l/s/ha ved fælleskloak).  

Formel for beregning af afledningsretten for en ejendom: 

Afledningsret = Grundens areal i ha x φ x dimensioneringskriteriet 

Regneeksempel: 

Grundens areal: 700 m2
Afløbskoefficient: φ = 0,25
Oplandsstatus: Separatkloakeret 

Afledningsret = (700 m2/10.000 m2) x 0,25 x 110 = 1,9 l/s 

En ejendoms afledning af regnvand til kloak, må ikke overskride afledningsretten. 

Tag-og overfladevand skal holdes på egen grund. Det betyder, at det regnvand, der ikke kan ledes til kloak, skal blive inden for ejendommens skel. Ligeledes må der ikke ske overfladeafstrømning til vejarealer eller nabogrunde. 

Når tilslutningstilladelsen meddeles, vil dette fremgå, som vilkår for tilladelsen. 

Hvis Køge Kommune efterfølgende bliver bekendt med ulovlige forhold, vil det blive håndhævet overfor ejer af ejendommen. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje