Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet

Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024

Indledning

Her kan du læse om Køge Kommunes kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet.

Det vil sige om den hjælp og støtte, der tilbydes af kommunen til borgere med fysiske, psykiske og sociale begrænsninger.

Du kan bl.a. få svar på, hvordan du:

 • ansøger om hjælp og støtte
 • får behandlet din ansøgning
 • klager over en afgørelse

Desuden kan du læse om reglerne og lovgivningen på området.

I denne generelle information står den del af serviceniveauet som vedrører alle kvalitetsstandarderne og i de enkelte kvalitetsstandarder, som følger nedenfor, står den specifikke del af serviceniveauet.

Formålet med hjælpen

Hvis du i en kortere eller længerevarende periode har svært ved at klare hverdagens almindelige gøremål, har du mulighed for at søge om hjælp og støtte fra Køge Kommune.

Et af de bærende principper på velfærdsområdet i Køge Kommune er, at det er bedst at kunne selv. Udgangspunktet for den kommunale hjælp og støtte er derfor – gennem træning, vejledning og med afsæt i dine egne ressourcer – at hjælpe dig til at klare så meget som muligt selv. Med hjælp til selvhjælp sætter Køge Kommune fokus på øget livskvalitet til den enkelte borger og sikrer samtidig ressourcer til de borgere, der ikke har eller får mulighed for at kunne klare sig selv.

Samtidig har Køge Kommune fokus på at indføre teknologiske løsninger, der kan levere velfærd på bedre og smartere måder end før, og gøre det muligt for borgere helt eller delvist selv at klare opgaver, som tidligere er blevet udført af kommunens medarbejdere.

I praksis betyder det, at Køge Kommune først undersøger muligheden for, at du med træning, vejledning eller støtte igen kan komme til at klare flere daglige gøremål og aktiviteter. Dette kan foregå fx ved deltagelse i et rehabiliteringsforløb, udlevering og træning i brug af hjælpemidler, ved inddragelse af teknologiske løsninger for at støtte dig eksempelvis på virtuelle besøg eller ved fysiske besøg med støtte fra en medarbejder.

Når du søger om hjælp og støtte i Køge Kommune, skal du derfor være indstillet på at:

 • gøre det du kan selv
 • deltage ved fysisk afprøvning af den opgave, som du søger om hjælp og støtte til
 • deltage i hverdagsrehabilitering
 • afprøve og træne i brugen af hjælpemidler  
 • hjælpen kan leveres som støtte på virtuelle besøg (skærmbesøg)
 • sygeplejeindsatser kan leveres i en sygeplejeklinik

Sådan søger du

Du søger om hjælp og støtte i Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen, som er myndighed på området. Det vil sige, at det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, som træffer afgørelser om hjælp og støtte.

Kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Når Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

Ergoterapeuterne i Køge Kommune foretager fysisk afprøvning sammen med dig i forhold til de konkrete opgaver, som du søger om hjælp til. Her er der bl.a. fokus på dine arbejdsstillinger, hensigtsmæssige arbejdsgange, hjælpemidler og træningsmuligheder. Dette medtages i den samlede vurdering, når der træffes afgørelse om den ansøgte hjælp.

Afgørelsen i din sag træffes ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på det ansøgte.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig hjælp og støtte, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Det vil sige indsatser, som er fastlagt af Køge Byråd.

Ansøgninger om hjælp og støtte behandles dog altid individuelt og konkret. Hvis Ældre- og Sundhedsafdelingen vurderer, at du har særlige behov for hjælp og støtte, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med Forvaltningsloven §22 modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Du finder Køge Kommunes sagsbehandlingstider på ældre- og sundhedsområdet på koege.dk.

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Vurderingen af din funktionsevne og dine ressourcer og behov sker ud fra dokumentationsmetoden Fælles Sprog 3. Der spørges her ind til et eller flere af følgende behov:

 • Egenomsorg (spise, drikke, vaske sig, af- og påklædning m.v.)
 • Praktiske opgaver (lave mad, lave husligt arbejde m.v.)
 • Mobilitet (bevæge sig omkring, løfte og bære, gå, forflytte sig m.v.)
 • Mentale funktioner (hukommelse, orienteringsevne m.v.)
 • Samfundsliv

Som en væsentlig del af udredningen dokumenteres dine egne tilkendegivelser ift. udførelse af de forskellige aktiviteter og betydningen heraf. Hertil dokumenteres de faglige vurderinger fra relevant personale.

Funktionsniveauet vurderes på følgende skala:

0. Ingen/ ubetydelige begrænsninger 1. Lette begrænsninger 2. Moderate begrænsninger 3. Svære begrænsninger 4. Totale begrænsninger
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance til at udføre aktiviteten. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat person assistance udføre aktiviteten. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig person-assistance for at udføre aktiviteten.

Du kan læse mere om, hvordan dine funktionsevner vurderes i Fælles Sprog 3 på fs3.nu.

Det bemærkes, at Køge Kommune ikke sender afgørelser vedrørende indsatser efter Sundhedsloven (hjemmesygepleje og genoptræningsplaner fra sygehus).

Bevilling af hjælp

Hvis du bliver bevilliget hjælp og støtte, skal du være opmærksom på, at du får hjælp og støtte til løsningen af en eller flere konkrete opgaver. Hvis der er tidsmæssige begrænsninger for bevillingen, vil det fremgå af afgørelsesbrevet.

Du skal desuden være opmærksom på, at du også kan få hjælp og støtte til løsningen af opgaver, som ikke fremgår direkte af beskrivelsen af indsatserne i kvalitetsstandarderne. Det gælder fx hjælp til at bære affaldsposen ud til affaldsspanden, tømme postkassen og anrette nødvendig drikkelse. Disse opgaver betragtes som en integreret del af Køge Kommunes indsatser, hvis du ikke selv er i stand til at løse dem. Her vil personalet løbende vurdere dit behov for hjælp og støtte.

Det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, der afgør, om du er berettiget til at få støtte og hjælp ud fra Køge Kommunes kvalitetsstandarder samt om hjælpen og støtten helt eller delvist kan afhjælpes ved velfærdsteknologiske løsninger, herunder leveres som virtuelt besøg via en udleveret skærm.

Er der mulighed for ombytning eller tilkøb af indsatser?

Når du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at bytte den bevilligede hjælp og støtte til andre former for hjælp og støtte.

Du har mulighed for at bytte indsatser efter følgende retningslinjer:

 • Den indsats, der byttes til, skal kunne udføres indenfor samme tidsramme som den bevilligede indsats.
 • Der kan kun byttes til en indsats som leverandøren kan forventes at løse.
 • Indsatsen kan kun byttes til en anden indsats hos samme leverandør.

Leverandøren vurderer i den konkrete situation om det er forsvarligt at fravælge den bevilligede indsats.

Hvis du fravælger indsatsen tre gange i træk, skal du eller leverandøren rette henvendelse til myndighedsafdelingen med henblik på eventuel ændring af din bevilling.

Herudover skal du være opmærksom på, at du hos flere af de private leverandører af hjælp og støtte har mulighed for at tilkøbe flere indsatser, hvis du ønsker dette. Det aftaler du selv med leverandøren.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune eller af en af de private leverandører, som kommunen har indgået en leverandørkontrakt med.

Du finder en oversigt over Køge Kommunes private leverandører på koege.dk.

Er det muligt at skifte leverandør?

Det er muligt at skifte leverandør med undtagelse af nødkald, nøglecylinder, aflastning og træning.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Leverandørskift sker ved udgangen af næste måned.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Hvad koster hjælpen?

Hovedparten af hjælpen og støtten fra Køge Kommune er gratis.

Hvis der er egenbetaling, fremgår det af de enkelte kvalitetsstandarder. Den konkrete egenbetaling vil fremgå af dit afgørelsesbrev.

Du finder en oversigt over takster og priser på koege.dk.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne har de relevante social- og sundhedsfaglige kompetencer samt personlige kvalifikationer. Herunder gælder det, at:

 • Medarbejdere der leverer praktisk hjælp skal have den nødvendige viden og kendskab til at udføre arbejdet.
 • Medarbejdere der varetager hverdagsrehabiliteringsforløb skal have gennemgået et læringsforløb i hverdagsrehabilitering.
 • 90 % af medarbejdere på daghjem skal have en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.
 • 90 % af medarbejdere der leverer personlig pleje skal have en social- og sundhedsfaglig baggrund (social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper eller hjemmehjælper).
 • 90 % af medarbejdere på plejecentre og aflastnings- eller rehabiliteringscentre skal have en sundhedsfaglig uddannelse. Desuden skal medarbejdere der arbejder i skærmede plejeboliger have særlige kvalifikationer i forhold til borgere med særlige kognitive problemstillinger.
 • Medarbejdere der leverer genoptræning skal have en uddannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut. Opfølgende træning kan gives af medarbejdere med social- og sundhedsfaglig uddannelse – med vejledning fra ergoterapeuter eller fysioterapeuter.
 • Medarbejdere der leverer sygepleje skal have en sundhedsfaglig uddannelse.

Herudover kan du forvente, at medarbejderne:

 • Kan tale og skrive forståeligt dansk.
 • Udviser almindelig hjælpsomhed.
 • Ikke har anmærkninger i straffeattest eller børneattest, som kan give saglige betænkeligheder i forbindelse med opgavens udførelse.
 • Identificerer sig med leverandørens billedlegitimation.
 • Orienterer plejegruppen, hvis de ikke har mulighed for at komme i kontakt med dig eller en anden person på din adresse.

Hvilke krav gælder der i forhold til dig som modtager af indsatser?

Når du får hjælp og støtte fra Køge Kommune skal du respektere, at din bolig er medarbejdernes arbejdsplads.

Det betyder, at du har pligt til at:

 • Sørge for, at hjemmets indretning tilgodeser medarbejdernes behov for en tryg og sikker arbejdsplads.
 • Holde hjemmet røgfrit i det tidsrum, hvor medarbejderne opholder sig i boligen
 • Sikre adgang til boligen
 • Melde afbud, hvis du er forhindret i at modtage indsatsen.

Du skal være opmærksom på, at det i forbindelse med leveringen af indsatserne kan være nødvendigt for kommunen at installere forskellige former for hjælpemidler såsom loftslifte eller plejesenge i boligen. Det er teamleder eller forflytningsvejleder af hjemmeplejen, som vurderer behovet herfor samt er ansvarlig for at medarbejdernes arbejdsplads i dit hjem lever op til gældende arbejdsmiljølovgivning.

Hvad sker der ved ’lukket dør’?

Hvis du ikke åbner døren, når personalet ringer på, har personalet pligt til at reagere på dette.

Først vil personale forsøge at kontakte dig telefonisk. Hvis du ikke svarer, vil personale kontakte relevante personer, eksempelvis dine pårørende, Køge Sygehus m.fl. Hvis det ikke kan afklares, hvorfor døren ikke åbnes, vil personalet tilkalde en låsesmed. Hvis du har behov for hjælp, vil personalet tilkalde den nødvendige hjælp.

Hvis den lukkede dør skyldes, at du eksempelvis er faldet og har brug for hjælp, afholder Køge Kommune udgiften til en låsesmed.

Hvis den lukkede dør skyldes, at du har glemt at aflyse et besøg, afholder du udgiften til låsesmed.

Tilsyn

Efter § 16 i Retssikkerhedsloven har kommunerne pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, som opgaverne løses på, herunder om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med reglerne i arbejdslovgivningen.

På ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune foregår dette på flere måder. Dels gennem kommunens egne anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Dels gennem de private leverandørers obligatoriske egenkontroller med kvaliteten af de leverede indsatser. Dels fra øvrige offentlige myndigheders side, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du finder Køge Kommunes tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet og rapporterne fra tilsynsbesøgene på koege.dk

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune følger løbende op på den hjælp og støtte, du har fået bevilget. Dette sker for at sikre, at du får den rigtige støtte og hjælp, at kvalitetskravene er opfyldt, og at du er tilfreds med hjælpen og støtten.

Herudover gælder det, at du, dine pårørende eller leverandøren af indsatsen har pligt til at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen. Kontaktoplysningerne til Ældre- og Sundhedsafdelingen finder du nedenfor.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Ved klagesager revurderer Ældre- og Sundhedsafdelingen afgørelsen.

Hvis Ældre- og Sundhedsafdelingen giver dig medhold i klagen, ændrer Ældre- og Sundhedsafdelingen afgørelsen. Hvis Ældre- og Sundhedsafdelingen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Ankestyrelsen, som er klageinstans på området.

Hvis du ønsker at klage over udførelse af hjælpen og støtten skal du henvende dig til leverandøren. Hvis dette ikke løser noget, skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen kan kontaktes på telefon 56 67 26 26.

Du kan også sende digital post til Ældre- og Sundhedsafdelingen via borger.dk. Her skal du vælge Køge Kommune/Ældre som modtager af din besked.

Send sikker post til Ældre- og Sundhedsafdelingen (kræver MitID)

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje