Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt, at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard. 

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger borgerstyret personlig assistance efter Serviceloven § 96, stk. 1 og 2.  Muligheden for støtte ud fra stk. 3. kan tages i brug i særlige tilfælde, når borgerens støttebehov ikke kan dækkes på anden vis. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk

Kan du modtage indsatsen?

Borgerstyret personlig assistance er til dig, som er fyldt 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du skal have brug for omfattende støtte. Det er en forudsætning, at du i høj grad er afhængig af hjælp til almindelige daglige funktioner og har et omfattende behov for personlig og praktisk hjælp eller overvågning og ledsagelse.

Der er ikke krav om bestemte funktionsnedsættelser for at kunne få bevilliget borgerstyret personlig assistance og vurderingen sker efter en individuel og konkret vurdering, som vil vise, om du er i målgruppen.

Det gør vi i Køge Kommune efter voksenudredningsmetoden (VUM), der er uddybet i Generel information om hjælp og støtte på socialområdet under afsnittet ’Hvordan vurderes din funktionsevne?’. 
Borgerstyret personlig assistance vil i de næste afsnit blive skrevet med forkortelsen BPA.

Hvad er formålet med indsatsen?

BPA er en fleksibel og sammenhængende hjælpeordning, der skal give borgere med omfattende funktionsnedsættelser mulighed for at leve så almindeligt og selvstændigt et liv som muligt.

Hvad omfatter indsatsen?

BPA omfatter tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse.

Ordningen kan sammensættes på forskellig vis, afhængig af dine behov.

Ordningen kan kombineres med hjemmehjælp jf. servicelovens § 83, hvis du ønsker det. Det kan f.eks. være hvis du foretrækker at have noget tid alene, uden handicaphjælper, men med enkelte besøg af hjemmeplejen.

Hvad omfatter indsatsen ikke?

BPA er en handicapkompenserende ydelse og hjælperne kan derfor kun løse opgaver for og med dig. Der kan derfor ikke ydes hjælp til fx hundeluftning eller børnepasning uden du så vidt som muligt selv er med.

Respiratorbistand for respiratorbrugere indgår ikke i indsatsen. Dette dækkes af regionen, herunder ansvar, udgifter og tilsyn.

Hvis du har behov for både BPA og respirationsbistand og det kan udføres af de samme hjælpere skal kommunen og regionen indgå en aftale om dette.

Sådan behandles din ansøgning

Når Socialafdelingen har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov, herunder evne til at være arbejdsleder og eventuelt arbejdsgiver. I denne afklaring undersøges det også om en del af dit hjælpebehov kan imødekommes ved brug af teknologiske hjælpemidler.

Afklaringen sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen. Derudover skal medarbejderen tage stilling til udmåling af timer, udmåling af tilskud samt fastlæggelse af budget og regnskab.

Visitationsudvalget vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn.

Du modtager en skriftlig afgørelse med oplysning om, hvad du er blevet bevilliget hjælp, støtte og tilskud til.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig hjælp og støtte, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Det vil sige ydelser, som er fastlagt af Køge Byråd. Ansøgninger om hjælp og støtte behandles dog altid individuelt og konkret. Hvis Socialafdelingen vurderer, at du har særlige behov for hjælp og støtte, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med forvaltningslovens § 22 modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Du finder sagsbehandlingstiderne på Køge Kommunes hjemmeside: Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Kommunen skal vurdere om det er hensigtsmæssigt at tilbyde en handleplan efter servicelovens § 141, hvis du er under folkepensionsalderen. Du kan læse mere om dette i Generel information om hjælp og støtte på socialområdet i afsnittet 'Handleplan efter servicelovens § 141'.

Udmåling af timer og tilskud

På baggrund af vurderingen af din funktionsevne, ressourcer og behov, vurderer medarbejderen omfanget af dit behov for hjælp. Herudfra laves en konkret udmåling af hvor mange timers hjælp du har behov for, fordelt på døgnets 24 timer, alle ugens dage samt om hjælpen skal ydes i eller udenfor hjemmet.

Når timerne er udmålt, beregnes tilskud til dækning af hjælpebehovet. Tilskuddet skal bl.a. dække udgifter til hjælpernes løn, pension og andre afledte udgifter. Hvis arbejdsgiveropgaven overdrages til en forening eller privat virksomhed, udmåles tilskud til dækning af opgaver forbundet med at være arbejdsgiver.

Samlet set skal udmålingen:

 • Gøre det muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
 • Dække dit personlige hjælpebehov, herunder også tage højde for BPA på evt. arbejdsplads eller uddannelsessted.
 • Sikre passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere
 • Sikre at du hverken har personlige udgifter eller indtægter ved ordningen.

I den blå oversigt sidst i dokumentet uddybes alle de forhold, der tages stilling til i udmålingen af tilskud, herunder lønomkostninger, oplæring af hjælpere, afholdelse af ferie med mere.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Bevillingen af BPA er gældende så længe du fortsat er i målgruppen for BPA.  

Hvem leverer indsatsen?

Du udvælger og ansætter selv dine hjælpere på baggrund af det timeantal, som er udmålt.

Hvis du indlægges på hospitalet, varetager hospitalspersonalet din personlige og praktiske hjælp, overvågning og ledsagelse.

Hvis du er indlagt mere end tre dage, skal Socialafdelingen kontaktes med henblik på at tage stilling til hvad der skal ske med din BPA-ordning.

Hvordan starter og afslutter indsatsen?

Indsatsen kan iværksættes, når du har fået bevillingen.

Såfremt du ikke længere er en del af målgruppen, bringes BPA-ordningen til ophør. Afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af BPA-ordningen meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen.

For at sikre en god proces for behandlingen af din ansøgning ser vi på følgende punkter:

 • Brugerinddragelse
 • Tilstrækkelig oplysning af sagen
 • Begrundelse for afgørelsen
 • Partshøring forud for afgørelse om bevilling
 • Tilbud om udarbejdelse af handleplan
 • Klagevejledning

Der kan forekomme yderligere punkter, hvis det er relevant for behandlingen af din ansøgning.

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune følger op på din BPA-ordning ved behov og mindst en gang årligt. Herudover gælder det, at du eller har pligt til at informere om, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Er der egenbetaling?

BPA er et gratis tilbud til borgere med bopæl i Køge Kommune.

Hvis du har fået førtidspension før 1. januar 2003 og er tilkendt bistands- eller plejetillæg, vurderes det i hvilket omfang dette tillæg skal indgå i den samlede udmåling af tilskud til BPA.

Udmåling af timetal

Det samlede antal timer fastsættes efter en konkret og individuel vurdering af din funktionsevne, ressourcer og behov. Timeantallet skal samlet dække dine behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse, fordelt på døgnets 24 timer, alle ugens dage i og udenfor hjemmet. Udover dit konkrete behov for hjælpetimer, tages der i den samlede udmåling af behov for timer også hensyn til om der er behov for nedenstående forhold.

Flere hjælpere samtidig

Ved behov for flere hjælpere samtidig, fx ved forflytninger, som kræver to personer, kan der efter en konkret og individuel vurdering udmåles timer til dette.

Rådighedstimer

Der kan i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer hvor hjælperen er til stede, men kun undtagelsesvist udfører opgaver for dig – fx ved meget spredte hjælpebehov. Der ydes 75 % af sædvanlig timeløn som aflønning af rådighedstimer (jf. udmåling af tilskud).

Timer til oplæring af hjælpere

Som udgangspunkt kan der ydes op til 1 time per bevilliget time i døgnet til en ny hjælper (max 24 timer pr. ny hjælper).

Timer til personalemøder og MUS-samtaler

Hvis du har mere end en hjælper ansat, skal der udmåles timer til afholdelse af personalemøder og MUS-samtaler. I Køge Kommune kan der ydes 7,5 timer per hjælper årligt.

Puljetimer

Køge Kommune kan fastsætte puljetimer til dækning af dine behov for ekstra timer i forbindelse med fx weekendophold, kurser for dig, familiebesøg med mere i Danmark, hvor opholdet kræver ekstra timer eller tilskud.

Hjælp til ferie

Ferie uden behov for ekstra hjælpertimer

Du kan tage din BPA (og dermed hjælpere) med på ferie i eller udenfor Danmark. Der gælder følgende regler for ferie med BPA-ordning uden behov for ekstra hjælpetimer:

 • Ved ferie udenfor Danmark, der varer mindre end en måned, er det ikke nødvendigt at sende en ansøgning til Køge Kommune.
 • Ved ferie udenfor Danmark, der varer mere end en måned, skal du søge hos Køge Kommune om at bevare din BPA før udlandsrejsen.

Ferie med behov for ekstra hjælpertimer

I den samlede udmåling af hjælpetimer, udmåles der ikke ekstra timer eller ekstra tilskud til dækning af ekstra omkostninger til afholdelse af ferie. Dette søges separat.

Hvis der er behov for ekstra timer eller ekstra tilskud til afholdelse af ferie, kan der i op til fem uger årligt (højst 14 dage udenfor Danmark eller lokationer i Danmark, hvor hjælperne ikke har mulighed for at køre hjem mellem vagterne) i særlige tilfælde ydes ekstra timer og/eller ekstra tilskud.

De ekstra timer eller ekstra tilskud skal være en afgørende forudsætning for om ferien kan gennemføres og det må ikke være den valgte ferieform, der giver behov for ekstra timer eller tilskud.

I forhold til ekstra tilskud til dækning af ekstra omkostninger til afholdelse af ferie gælder følgende:

 • Ved ferie udenfor Danmark eller lokationer i Danmark, hvor hjælperne ikke har mulighed for at køre hjem mellem vagterne: Der ydes en døgntakst på 323,04 kr. (Køge Kommunes beregninger på baggrund af BPA-overenskomst) til opholdet og transport.
 • Ved ferie i Danmark: Hjælperne får transportudgifter dækket ved kørselsfradrag.

Udbetaling af diæt, jf. Skats gældende sats for diæter. Hvis der er forplejning inkluderet i opholdsprisen, reduceres diæten (inkl. morgenmad: -15 %. Inkl. frokost eller aftensmad: -30 %). Dette søger hjælperen separat hos Skat.

Udmåling af tilskud

Lønomkostninger til hjælpere

Hjælperne aflønnes efter FOA’s overenskomst for ufaglærte. Hvis det fagligt vurderes, at der er behov for hjælpere med særlige kvalifikationer, aflønnes disse efter FOA’s overenskomst for assistenter med særlige kvalifikationer.

For ufaglærte fastsættes timelønnen til løntrin 11 og 12 efter anciennitet.

For assistenter med særlige kvalifikationer fastsættes timelønnen til løntrin 18-21 efter anciennitet og kvalifikationer.

Løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag (betales efter regning)

Køge Kommune dækker udgifter til løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag efter gældende lovgivning. Dette gælder for hjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse og mindst 74 timers arbejde i denne periode.

Da løn under sygdom dækkes efter regning, vil der i den samlede udmåling være penge til vikarer under sygdom.

Bidrag til barselsfond (betales efter regning)

Køge Kommune dækker de omkostninger som du har som arbejdsgiver ved bidrag til barselsfond. Her dækkes hele lønudgiften (fast påregnelig løn + arbejdsgiverudgifter).

Udgifter ift. arbejdsmiljø (betales efter regning)

Køge Kommune dækker efter aftale de nødvendige omkostninger til indkøb af arbejdsmiljø-hjælpemidler (APV-hjælpemidler). Indkøb af APV-hjælpemidler skal ske efter ’bedst, egnet og billigst’-princippet og godkendes af Køge Kommunes hjælpemiddelterapeuter inden indkøb.

Forsikringer (betales efter regning)

Køge Kommune dækker de lovpligtige forsikringer (ulykkesforsikring, erhvervsansvarsforsikring samt evt. rejseforsikring). Kommunen dækker udgifter til forsikringer til en samlet pris på max 11.000 årligt (2019-priser)

Kurser til hjælpere (betales efter regning)

Køge Kommune dækker efter aftale de nødvendige omkostninger til kurser, som hjælpere har behov for at deltage i (fx forflyttelsesteknik eller kommunikation).

Omkostninger ved uddelegering af arbejdsgiveropgaven

Hvis arbejdsgiveropgaven overdrages til en forening eller privat virksomhed, dækker kommunen omkostninger forbundet hermed, herunder omkostninger ved ansættelser og afskedigelser, lønadministration med mere.

Køge Kommune yder et tilskud svarende til 4 % af den samlede ordning.

Tilskud til hjælperrelaterede udgifter i hjemmet

Køge Kommune dækker omkostninger forbundet med at have hjælpere i hjemmet (ekstra forbrug af vand og el samt småudgifter, fx toiletpapir, håndsprit, handsker mm.). På baggrund af en gennemsnitsberegning af disse udgifter betaler Køge Kommune hver måned 1,05 kr. pr. bevilliget time pr. døgn (2019-niveau).

Der udmåles ikke tilskud til huslejeandel, herunder varme. Dette ansøges individuelt.

Tilskud til hjælperrelaterede udgifter udenfor hjemmet

Du skal søge om at få dækket udgifter til hjælpernes ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet, fx til entre, transport eller lignende.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje