Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for ledsagelse § 97

Kvalitetsstandard for ledsagelse § 97

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarder vil der være andre procedurer og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger ledsagelse efter Servicelovens § 97. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.

Kan du modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du er mellem 18 og 67 år og på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes uden for dit hjem uden ledsagelse.

Herunder er det et krav for at få indsatsen, at:

 • Du selv er i stand til at efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
 • Du selv er i stand til at give udtryk for et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og er bevidst om indholdet i aktiviteten
 • Din nedsatte funktionsevne ikke skyldes sindslidelse eller sociale forhold
 • Du ikke modtager borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96
 • Du ikke har en kontaktpersonordning efter Servicelovens § § 96 og 98

Du skal være opmærksom på, at:

 • Du kan få indsatsen, selv om du er fyldt 67 år, hvis du fik bevilget ledsagelse, før du fyldte 67 år
 • Du kan få indsatsen uanset din boform, hvis du opfylder betingelserne for ledsageordningen
 • Ledsageordningen kan tilbydes i form af ledsagelse i små grupper
 • Der kan ske fradrag i antallet af månedlige ledsagetimer, hvis du i forvejen modtager ledsagelse som del af dit samlede tilbud fra kommunen
 • Ledsageordningen kan ikke fungere som en erstatning for den socialpædagogiske bistand og anden form for hjælp.

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at deltage i fritidsaktiviteter uden for dit hjem og herigennem øge dine muligheder for selvbestemmelse, hvis du har betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter ledsagelse til aktiviteter uden for dit hjem i op til 15 timer om måneden. Aktiviteterne er for eksempel:

 • Besøg
 • Biografture
 • Cafebesøg
 • Indkøb
 • Ture ud i naturen

Ledsageordningen omfatter ud over selve ledsagelsen også de funktioner, som er direkte knyttet til aktiviteterne. Eksempelvis at hjælpe med at tage overtøj af og på og hjælpe med kørestol og andre ganghjælpemidler.

Du bestemmer selv om, hvilke fritidsaktiviteter ledsagelsen skal omfatte. Men du skal være opmærksom på, at ledsagelsen skal:

 • afregnes med mindst 2 sammenhængende timer pr. gang
 • foregå udenfor dit eget hjem/bosted
 • aftales mellem dig og din leverandør.

Du skal desuden være opmærksom på, at:

 • Din ledsagers befordringstid kun medregnes, hvis der er tale om rejser ud over lokalområdet. I så fald medregnes, hvad der svarer til det maksimale antal ledsagetimer, som du er bevilget
 • Du efter aftale med leverandøren har mulighed at opspare op til 90 timer inden for en 6 måneders periode til brug i en bestemt måned.
 • Opsparede ledsagertimer, der ikke er brugt, bortfalder automatisk efter 6 måneder
 • Ledsagetimer kan ikke bruges på forhånd

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk støtte, ledsagelse til nødvendige lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret rideterapi samt funktionen som kontakt- og støtteperson og besøgsven.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Du kan få indsatsen så længe, at du opfylder betingelserne for at få bevilget ledsagelse.

Sådan søger du

Du søger om indsatsen via et digitalt ansøgningsskema eller ved henvendelse til Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.
Læs mere på siden om Ledsageordning på koege.dk, hvor du også finder de digitale ansøgningsskemaer, og kontaktoplysninger til Socialafdelingen: Ledsageordning

Det er Socialafdelingen, som træffer afgørelser om bevilling af hjælp og støtte. Kontaktoplysninger finder du i kvalitetsstandarden for generel information.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Socialafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Når Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

Medarbejderen vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssig og faglige hensyn.

Du modtager en afgørelse med oplysning om, hvad du er blevet bevilliget hjælp og støtte til.

Ansøgninger om hjælp og støtte behandles dog altid individuelt og konkret.

Hvis Velfærdsforvaltningen vurderer, at du har særlige behov for hjælp og støtte, indgår dette således også i behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med §22 i Forvaltningsloven modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Du finder sagsbehandlingstiderne på Køge Kommunes hjemmeside.

Er det muligt at skifte indsats?

Du kan ikke vælge en anden leverandør end Køge Kommune, men du kan godt skifte ledsager. Dette sker ved henvendelse til Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Hvem leverer indsatsen?

Køge Kommune ansætter din ledsager.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne har de personlige kvalifikationer til at fungere som ledsager.

Herudover gælder det, at:

 • Køge Kommune indhenter en straffeattest for din ledsager
 • Din ledsager skriver under på en tavshedserklæring, der både gælder under og efter ansættelsesforholdet
 • Køge Kommune oplyser din ledsager om regler vedrørende magtanvendelse samt om kommunens ryge-, alkohol og rusmiddelpolitikker

Hvilke krav gælder der i forhold til dig som modtager af ydelser?

Du har pligt til at melde afbud, hvis du er forhindret i at modtage indsatsen. Dette skal ske hurtigst muligt og senest 4 timer før aftalt tid.

Hvis dette ikke sker, afregnes forventede ledsagetimer med ledsageren.

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune foretager opfølgning på ledsageordningen hvert andet år. Dette sker for at sikre, at ordningen fungerer tilfredsstillende for dig, samt at du fortsat er berettiget til at modtage indsatsen.

Herudover gælder det, at du, dine pårørende eller leverandøren af indsatsen har pligt til at kontakte Socialafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.  

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis, men som udgangspunkt afholder du selv dine egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med aktiviteterne, herunder til eventuel transport i ledsagerens bil.

Du har dog mulighed for at søge om dækning af udgifter til ledsagelsen en gang om året. Beløbsgrænsen er 937 kr. (2021-niveau) og omfatter dækning af din ledsagers udgifter til befordring og andre aktiviteter som eksempelvis forplejning og biografbilletter. Du ansøger om dækning af ledsagers udgifter, ved at rette henvendelse til Socialafdelingen.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje