Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for undervisning i varmtvandsbassin for voksne § 1

Kvalitetsstandard for undervisning i varmtvandsbassin for voksne § 1

Godkendt af Socialudvalget den 17. april 2023

Har du læst kvalitetsstandarden for generel information?

Før du læser videre, anbefales at du læser Generel information om hjælp og støtte på socialområdet. Her kan du finde en beskrivelse af Køge Kommunes kvalitetsstandarder og deres serviceniveau generelt. Der er generel information om kvalitetsstandarderne og blandt andet om, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Til nogle af kvalitetstandarder vil der være andre procedure og det er derfor vigtigt at du også forholder dig til den enkelte kvalitetsstandard.

Lovgrundlag

Køge Kommune bevilger undervisning i varmtvandsbassin for voksne efter Lov om specialundervisning for voksne § 1, Lovbekendtgørelse nr. 787 af 15/06/2015. Du kan læse mere om loven på retsinformation.dk.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du har en betydelig muskel- skeletlidelse, som giver dig bevægeproblemer, der er forårsaget af enten operation, kronisk og fremadskridende neurologisk lidelse, hjerneskade eller lammelse, og hvor følgerne af funktionsnedsættelsen begrænser dine færdigheder i forhold til daglige opgaver i såvel privatlivet som i samfundslivet, og hvor andre tilbud eller egen aktivitet ikke alene kan afhjælpe følgevirkningerne.

Hvad er formålet med indsatsen?

At afhjælpe eller begrænse dine bevægeproblemer gennem kompenserende undervisning, hvor du lærer metoder, nye handlemåder eller opnår nye færdigheder, for derefter på egen hånd at kunne fortsætte med bassinøvelserne/aktiviteterne.

Hvad omfatter indsatsen?

Hvis du har behov for undervisning i kompenserende metoder til at kunne bevæge dig i vand med dit handicap, tilbyder kommunen holdundervisning i varmtvandsbassin.

Der laves en individuel undervisningsplan med fokus på:

  • Målsætning
  • Planlagt progression
  • Evaluering ved afslutning

Instruktion i kompenserende strategier for at afhjælpe eller begrænse bevægeproblemerne og deraf funktionsnedsættelsen

Hvad omfatter indsatsen ikke?

Tilbuddet indeholder ikke genoptræning, vedligeholdende træning, smertelindring eller alene motion i vand.

Der ydes ikke hjælp i omklædningen eller i vandet. Hvis du har brug for hjælp til omklædning, skal du selv sørge for hjælper hertil.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Et undervisningsforløb over et halvt år à 15 undervisningsgange i forårsperioden eller i efterårsperioden.

Hvis du ønsker at fortsætte efter endt forløb, enten hos FOF eller anden udbyder, skal du selv afholde udgifterne hertil.

Hvem leverer indsatsen?

Køge Kommune har FOF Køge Bugt som leverandør.

Er det muligt at skifte indsats?

Nej – det er ikke muligt at skifte leverandør.

Sådan søger du

Du udfylder et digitalt ansøgningsskema, som du kan finde på koege.dk: Undervisning i varmtvandsbassin

Hvis du ikke kan benytte den digitale løsning, kan du tage kontakt til Socialafdelingen.

Sådan behandles din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning, træffer Socialafdelingen afgørelse i din sag. Du vil modtage en afgørelse på ansøgningen i e-boks. Er du fritaget for digital post, vil afgørelsen blive sendt med posten.

Du finder sagsbehandlingstiderne på koege.dk: Sagsbehandlingstider på velfærdsområdet

Hvordan starter og slutter indsatsen?

Indsatsen iværksættes af FOF Køge Bugt, når den er bevilget af Socialafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Hvilke krav stilles der til underviserne?

Krav til underviseren:

  • Svømmelærer
  • Livredderuddannet
  • Relevant viden om sygdomshåndtering via kurser
  • Andre relevante kurser

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Klagenævnet for Specialundervisning under Ankestyrelsen.

Du kan klage over retlige spørgsmål i afgørelser om specialundervisning for voksne. Det gælder f.eks. om de formelle regler om begrundelse, partshøring, sagsgrundlaget m.v. er opfyldte.

Du kan ikke klage over, om du er berettiget til specialundervisning eller hvilket konkret tilbud, du skal have.

Klagen skal sendes til:

Klagenævnet for Specialundervisning,
Ankestyrelsen,
7998 Statsservice 
eller til ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk 

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra kommunen.

Hvis kommunen har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, sender Klagenævnet sagen tilbage til kommunen til fornyet behandling.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje