Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet beskriver serviceniveauet for den hjælp og støtte Køge Kommune kan tilbyde, hvis du har begrænset funktionsevne.

En kommunes kvalitetsstandarder skal gøre det synligt og gennemskueligt for borgere og samarbejdspartnere, hvilken service de kan forvente at få fra kommunen.

Den beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen. Samtidig fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for kommunen i planlægning og styring af indsatser.

Kommunen skal mindst én gang om året udarbejde kvalitetsstandarder, der beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget.

Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet beskriver den del af serviceniveauet, der vedrører alle kvalitetsstandarderne. Vi anbefaler, at du læser denne først.

De enkelte kvalitetsstandarder beskriver det specifikke serviceniveau for de enkelte tilbud på området.

Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet

I denne generelle information står den del af serviceniveauet som vedrører alle kvalitetsstandarderne og i de enkelte kvalitetsstandarder, som følger nedenfor, står den specifikke del af serviceniveauet.

Personlig hjælp og pleje skal hjælpe og støtte dig til så vidt muligt at blive i stand til at varetage din personlige pleje selv.

 

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til så vidt muligt at blive i stand til selv at varetage de funktioner, der hører til tilberedning, anretning og indtagelse af daglige måltider.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til så vidt muligt at blive i stand til selv at varetage din rengøring og andre praktiske opgaver i hjemmet.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at få vasket dit eget tøj.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at opretholde en sund, ernæringsrigtig og varieret kost.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til indkøb af dagligvarer.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at genvinde din tidligere funktionsevne og blive så selvhjulpen som muligt.

Indsatsen skal give dig et kort midlertidigt ophold med hjælp og støtte, hvis dine pårørende har behov for aflastning eller hvis du for en periode har et særligt behov for dette.

Afløsning i hjemmet kan bevilliges ekstraordinært, hvis ovenstående ophold udenfor hjemmet er afprøvet og har vist sig værende umuligt.

Indsatsen skal sikre dig en bolig med en særlig indretning, hvor du via planlagte besøg af plejepersonalet og ved betjening af nødkald har adgang til hjælp og støtte. Indsatsen skal sikre, at du får den nødvendige hjælp og støtte døgnet igennem.

Indsatsen skal sikre dig et boligmiljø med adgang til hjælp fra kommunes plejepersonale døgnet rundt samt socialt samvær. Indsatsen skal sikre, at du får den nødvendige hjælp og støtte døgnet igennem.

Et nødkald skal give dig mulighed for at tilkalde hjælp fra egen bolig i en nødsituation, hvor hjælpen ikke kan tilkaldes på anden vis.

En nøglecylinder skal give personale, der skal yde hjælp og støtte til dig, adgang til din bolig.

Indsatsen skal hjælpe dig med at få en bolig med en særlig ældre- og handicapvenlig indretning, der tilgodeser dit behov for personlig hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at udnytte dine egne ressourcer og bevare dit funktions– og aktivitetsniveau så længe som muligt.

Indsatsen skal sikre dig tandpleje, hvis du på grund af dit fysiske eller psykiske funktionsniveau ikke er i stand til at benytte en almindelig tandlægeklinik.

Indsatsen skal hjælpe og støtte dig til at deltage i fritidsaktiviteter og øvrige gøremål, hvis du er blind, stærkt svagsynet eller svært bevægelseshæmmet.

På de kommunale sygeplejeklinikker kan du modtage pleje, behandling, rådgivning og undervisning af høj faglig kvalitet i trygge og hygiejniske rammer og hvor de nødvendige remedier er til stede.

Indsatsen giver personer med tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at blive ansat af Køge Kommune til at passe nærtstående, som har behov for hjælp til personlige og praktiske opgaver.
Lønnen står i stedet for den ydelse man normalt får på arbejdsmarkedet.

Plejeorlov gives i form af et plejevederlag til personer som passer en døende nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem.

Plejevederlaget skal ses som kompensation for den nærtståendes fravær fra sit arbejde.

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje