Skip til hoved indholdet

Afgørelse

VVM-tilladelse til Værket ved Regnemark

Natur og miljø Tilbage

Køge Byråd har den 19. december 2023 besluttet at vedtage lokalplan 1098 Værket ved Regnemark endeligt og at meddele VVM-tilladelse til nybygningen af vandværket.

Tilbage

Køge Byråd har den 19. december 2023 besluttet at vedtage lokalplan 1098 Værket ved Regnemark endeligt og at meddele VVM-tilladelse til nybygningen af vandværket. I denne forbindelse meddeles der desuden særskilt tilladelse til nedsivning af vand i anlægsfasen og for udledning af vand til recipienter i henholdsvis anlægs-, idriftssættelses- og driftsfasen. Se annoncering af lokalplanen her: Lokalplan 1098 Værket ved Regnemark og VVM-tilladelse vedtaget

Adresse: Regnemarkværket 13, 4632 Bjæverskov
Matrikel nr. 38a, Nr. Dalby By, Nr. Dalby
Ansøgt af HOFOR Vand København A/S
Klagefrist til og med 5. februar 2024

Afgørelse
Køge Kommune meddeler VVM-tilladelse til nybygning af Værket ved Regnemark til HOFOR Vand København A/S. VVM-tilladelsen meddeles i henhold til miljøvurderingslovens § 25 og meddeles på baggrund af:

•    HOFOR’s ansøgning om igangsættelse af miljøvurdering (VVM) af 5. november 2021
•    Høringssvar modtaget i forbindelse af offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 1098 Værket ved Regnemark afholdt i perioden: 31. januar 2022 – 14. februar 2022 samt 10. september 2023 – 9. november 2023
•    HOFOR’s miljøkonsekvensrapport af 10. juli 2023 inklusive bilag

Køge Kommune meddeler desuden særskilt tilladelse til nedsivning af vand i anlægsfasen og for udledning af vand til recipienter i henholdsvis anlægs-, idriftssættelses- og driftsfasen i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, der erstatter afgørelsen om VVM-tilladelsen for så vidt angår nedsivning og udledning af vand til recipienten Køge Å.

På lokalplaner.koege.dk under fanen GÆLDENDE LOKALPLANER (Lokalplan 1098 Værket ved Regnemark 1098 Værket ved Regnemark - Lokalplanportal - Køge Kommune) kan du finde VVM-tilladelsen, miljøkonsekvensrapport og lokalplan samt nedsivningstilladelse og udledningstilladelser.

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: tmf@koege.dk.

Klagevejledning
Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside, www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

Informationer

Links

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje