Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Søg tilskud

Søg tilskud

Hvad er formålet med puljen?

Formålet er lykønske foreninger, der har været aktive i minimum 25 år.

Ansøgningsfrist

Inden jubilæumsdatoen

Hvem kan søge?

Alle foreninger i kommunen.

Hvad kan du søge støtte til?

Der gives kontante gaver til foreninger i forbindelse med jubilæer for hvert 25. år med:

25-års jubilæum: 2.500 kr.

50-års jubilæum: 5.000 kr.

75-års jubilæum: 7.500 kr.

100-års jubilæum: 10.000 kr.

125-års jubilæum: 2.500 kr.

150-års jubilæum: 5.000 kr.

175-års jubilæum: 7.500 kr.

200-års jubilæum: 10.000 kr. osv.

Kriterier for tildeling

Det er en betingelse, at foreningen:

 • Er hjemmehørende i Køge Kommune.
 • Er oprettet med et socialt formål eller formål inden for idræt, fritid eller kultur.
 • Ikke har en kommerciel karakter.
 • Selv gør opmærksom på jubilæet inden jubilæumsdatoen.
 • Fremsender dokumentation for jubilæum og de gældende vedtægter.

Der gives ingen gave til kommunens egne institutioner m.v. og professionelle klubber.

Ansøg om jubilæumsgave

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Send en mail med din ansøgning til borgmesterkontoret@koege.dk  

Kontakt

Puljen til jubilæumsgaver hører under Økonomiudvalget. Kontakt Borgmesterkontoret på borgmesterkontoret@koege.dk eller på tlf. 56 67 66 71

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med Kulturpuljen er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film og folkeoplysning samt kulturarv.

Ansøgningsfrist

Kulturpuljen har to ansøgningsfrister:

 • 1. september for ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger. Disse ansøgninger behandles én gang om året af Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Løbende – for ansøgninger under 50.000 kr. Disse ansøgninger behandles løbende af Kultur og Idræt.

Hvem kan søge?

Foreninger, institutioner og grupper eller enkeltpersoner i samarbejde med en forening eller institution.
Ansøgere, som ikke er hjemhørende i Køge Kommune, skal indgå samarbejde med lokale foreninger eller institutioner.

Retningslinjer

Retningslinjer for Kulturpuljen

Ansøg puljen

Indsend din ansøgning via Kulturpuljens ansøgningsskema

Indsend evaluering og regnskab efterfølgende

Aktivitetsstøtte: Hvis du har fået aktivitetsstøtte skal du senest 6 uger efter aktivitetens afholdelse indsende evaluering, fotodokumentation samt regnskab til Kultur og Idræt. Overholdes denne frist ikke, bortfalder støtten.

Kulturpuljens evalueringsskema

Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter: Har du modtaget drifts- og honorarstøtte og/eller støtte til flerårige projekter skal di indsende revideret årsrapport/årsregnskab og evaluering for indeværende år. Dette skal gøres senest 1. juni året efter, at støtten er modtaget. Overholdes denne frist ikke, bortfalder støtten. 

Godt at vide

Sagsbehandlingstiden kan være op til 4 uger. 

Når du skal ansøge puljen skal du logge ind med samt underskrive ansøgningen med forenings-MitID eller privat MitID. Når du har underskrevet ansøgningen med MitID, sendes den automatisk til Køge Kommune. Du vil efterfølgende få en kvittering i din forenings e-boks, men du har også mulighed for at printe en kvittering, efter du har udfyldt skemaet.

VIGTIGT: Du skal være opmærksom på, at din ansøgning ikke er modtaget i Kultur og Idræt, før du har modtaget en kvittering (som beskrevet ovenfor).


Kontakt

Puljen hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk 

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med puljen er at hylde dygtige idrætsudøvere og foreninger, der rykker op i division.

Ansøgningsfrist

Senest tre måneder efter mesterskaber er vundet eller oprykningen af fundet sted.

Hvem kan søge?

Alle foreninger, der har vundet mesterskaber.

Kriterier for ansøgning

Medlemmers vundne mesterskaber – guld, sølv og bronze (medaljevinderarrangement).

Der gives en gave á 200 kr. til idrætsudøvere fra Køge Kommune eller fra foreninger hjemmehørende i Køge Kommune som har vundet guld, sølv eller bronze ved et dansk eller internationalt mesterskab (DM, EM, NM, VM eller OL) inden for idrætsforbund/organisationer i Danmark. Gaverne overrækkes af borgmester og kultur- og idrætsudvalgsformand ved det årlige medaljevinderarrangement.

Gave til idrætsforeninger ved vundne mesterskaber
Der ydes en kontant gave til foreningen ved et medlems eller et holds vundne mesterskaber:

Europamesterskab: 2.500 kr.

Verdensmesterskab og OL: 5.000 kr.

Pengegave ved oprykning til bedste og næstbedste række inden for idrætsforbund/organisation i Danmark

A. Oprykning til bedste række på landsplan
Der ydes en gave på 2.500 kr.

B. Oprykning til næstbedste række på landsplan
Der ydes en gave på 1.250 kr.

Hvis holdet rykker ned for herefter at rykke op igen, skal der gå mindst 5 år før holdet kan modtage gave til samme række igen. Det er samtidig en betingelse, at der gøres opmærksom på det vundne mesterskab/oprykningen senest 3 måneder efter mesterskabet er vundet eller oprykningen har fundet sted.

Der kan ikke søges støtte til

Der gives ikke pengegave til professionelle klubber.

Ansøg puljen

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Send din ansøgning til borgmesterkontoret@koege.dk  

Kontakt

Puljen til pengegaver hører under Økonomiudvalget. Kontakt Borgmesterkontoret på borgmesterkontoret@koege.dk  eller på tlf. 56 67 66 71

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med puljen er at ansøge om ønsker til renovering/ændringer/nye ting til kommunale stadions og grønne områder.

Ansøgningsfrist 

1. juni.

Hvem kan søge?

Foreninger eller selvejende haller, som bruger de kommunale stadions og grønne områder under Kultur og Idræt

Hvad kan der søges til?

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Nye mindre anlægsprojekter f.eks. opholdsarealer, udendørs træningsområder eller lignende.
 • Forbedring af eksisterende anlæg f.eks. renovering af flisebelægninger og inventar til opholdsarealer, nye cykelstativer, renovering af baner og anlæg eller lignende.


Hvad kan der ikke søges til?

 • frivilliges forplejning, forsikring eller lignende i forbindelse med anlægsarbejdet.
 • den fremtidige drift, forsikring eller vedligehold af anlægget.

Ved ansøgning om nye anlæg, er ansøger selv ansvarlig for at løfte den efterfølgende afledte drift og skal synliggøre dette i ansøgningen.

Kriterier for ansøgning

 • Ansøger skal være en forening, der er åben for alle eller selvejende hal hjemhørende i Køge Kommune.
 • Projektet er ikke kommercielt og i overensstemmelse med gældende regler og kommunens politik på området.
 • Projektet er defineret, tidsmæssigt afgrænset og færdiggøres efter støtten er givet.
 • Projektet indeholder et realistisk budget inkl. synliggørelse af eventuel yderligere finansiering.
 • Projektet foregår på et offentligt tilgængeligt og kommunalt areal hørende under Kultur og Idræt i Køge Kommune.
 • Ansøgningen er fyldestgørende og er kommunen i hænde rettidigt.
 • Ved omtale af projektet skal det oplyses, at projektet er gennemført med støtte fra Køge Kommune.
 • Ansøger skal have et CVR-nr. og en tilknyttet NemKonto for at få midlerne udbetalt.

Ansøg puljen

Puljen ansøges ved at sende en mail med beskrivelse af projektet til kulturogidraet@koege.dk

Ansøgningen skal bestå af maksimalt 2 sider, med en kort beskrivelse af:

 • formål og værdi for det lokale samfund
 • budget. Budgettet skal indeholde indtægter og udgifter, herunder, hvad midlerne konkret skal bruges til. Det skal ligeledes oplyses, om der søges eller er givet støtte fra andre puljer.
 • tidsplan
 • adresse for beliggenhed og kortbilag med markering af områderne.

Da puljen har begrænsede midler, kan ansøger højest ansøge om forslag, som koster op til 100.000 kr.

Indsend regnskab efterfølgende

Senest 6 uger efter projektets/aktivitetens/indkøbets afslutning skal der indsendes regnskab for udbetalte tilskud. Regnskabet indsendes til kulturogidraet@koege.dk.  
Benyttes tilskud ikke til formålet skal beløbet tilbagebetales.

Godt at vide

Vi anbefaler, at ansøger, inden indsendelse af ansøgning, undersøger, hvilke tilladelser der er brug for, for at projektet kan realiseres. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside.
Ansøger er selv ansvarlig for at indhente tilladelser, som eksempelvis landzonetilladelse, byggetilladelse, affaldshåndtering, dispensation mv. Det kan derfor også være en fordel at tænke byggesagsgebyr ind i et budget.

Kontakt

Puljen hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk

 

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med puljen er at forbedre forholdene for jer foreninger samt markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv idrætskommune.

Ansøgningsfrist

1. maj

Hvem kan søge?

Foreninger og klubber

Retningslinjer

Retningslinjer for Eliteidrætspuljen

Kriterier for puljen

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau.

Ansøg puljen

Indsend et tilbud om markedsføring af Køge Kommune til Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk

Kontakt

Puljen hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Ved spørgsmål kan du ringe til idrætskonsulent Ane Knudsen på: 24 80 39 57 eller mail: ane.knudsen@koege.dk

 

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med puljen er at støtte foreninger, der ikke har mulighed for at få aktivitetsstøtte under Folkeoplysningsloven. 

Hvem kan søge?

Foreninger med medlemmer over 25 år og som ikke er godkendt under Folkeoplysningsloven.

Kriterier for ansøgning

Det er en forudsætning at foreningen/klubben betragtes som aktiv, med vedtægter og kontingentopkrævning m.m.

Ansøgningen skal indeholde en konkret aktivitet.

Ansøg puljen

Der gives tilskud efter konkret ansøgning. Send en mail med din ansøgning til borgmesterkontoret@koege.dk  

Kontakt

Puljen hører under Økonomiudvalget. Kontakt Borgmesterkontoret på borgmesterkontoret@koege.dk  eller på tlf. 56 67 66 71.

Hvad er formålet med puljen?

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Ansøgningsfrist

1. december og 1. juni

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Retningslinjer

Retningslinjer for Udviklingspuljen

Ansøg puljen

Indsend ansøgningen via Udviklingspuljens ansøgningsskema

Indsend evaluering og regnskab efterfølgende

Udviklingspuljens evalueringsskema

Afregning- og evalueringsskema skal sendes senest 8 uger efter afholdt udgift.

Godt at vide

OBS! Hvis du ikke har fået en kvittering for din ansøgning, har vi ikke modtaget din ansøgning. Så skal du ansøge på ny. Det gælder også, hvis du har set en fejlmeddelelse på skærmen. 

Bemærk - du skal logge ind med samt underskrive ansøgningen med forenings-MitID eller privat MitID. Når du har underskrevet ansøgningen med MitID, sendes den automatisk til Køge Kommune. Du vil efterfølgende få en kvittering i din forenings e-boks, men du har også mulighed for, at printe en kvittering efter du har udfyldt skemaet.

Kontakt

Puljen hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk eller 56 67 65 71.   

Borgmesterkontoret

Torvet 1, 4600 Køge

Kulturområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Idrætsområdet

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje