Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Generel information om træningstilbud

Generel information om træningstilbud

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune den 8. marts 2023

Indledning

Her kan du læse om Køge Kommunes kvalitetsstandarder på trænings- og genoptræningsområdet.

Det vil sige om de tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning, som kommunen har til borgere med fysisk, social eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan bl.a. få svar på, hvordan du:

 • ansøger om træning
 • får behandlet din ansøgning
 • klager over en afgørelse

Desuden kan du læse om reglerne og lovgivningen på området.

I denne generelle information står den del af serviceniveauet, som vedrører alle kvalitetsstandarderne, og i de enkelte kvalitetsstandarder, som følger nedenfor, står den specifikke del af serviceniveauet.

Formålet med hjælpen

Hvis du i en kortere eller længerevarende periode har svært ved at klare hverdagens almindelige gøremål og aktiviteter som følge af skade eller sygdomsforløb, har du mulighed for at søge om hjælp og støtte fra Køge Kommune i form af træning og genoptræning.

Formålet med træningen og genoptræningen er at hjælpe dig til at klare så meget som muligt selv. Det vil sige, at træningen er hjælp til selvhjælp.

Du skal derfor være indstillet på at deltage aktivt i træningen, når du søger om træning i Køge Kommune.

Sådan søger du

Hvis du efter sygehusophold har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset, får du automatisk et tilbud fra Køge Kommune om et genoptræningsforløb.

For at deltage i øvrige vedligeholdelsestrænings- og genoptræningsaktiviteter i Køge Kommune skal du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen, som er myndighed på området. Det vil sige, at det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, der træffer afgørelser om træning.

Kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på dine vegne. Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Sådan behandles din ansøgning

Ved genoptræning efter sygehusophold vil du automatisk blive kontaktet af Køge Kommune om iværksættelsen af forløbet.

For ansøgninger om træning kontakter du Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen, der vil behandle din sag.

Ansøgninger vurderes altid individuelt og konkret.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen. Sagsbehandleren undersøger også mulighederne for iværksættelse af træning i andet regi, eksempelvis træning henvist af din praktiserende læge til privat fysioterapeut.

Medarbejderen vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard.

Du modtager en skriftlig afgørelse.

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen som udgangspunkt kun har mulighed for at tilbyde dig træning, der ligger indenfor Køge Kommunes politisk vedtagne serviceniveau. Det vil sige indsatser, som er fastlagt af Køge Byråd.

Hvis du får afslag på ansøgningen, vil du i overensstemmelse med Forvaltningsloven §22 modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Heraf vil det også fremgå, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Du finder Køge Kommunes sagsbehandlingstider på træningsområdet på koege.dk.

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Vurderingen af din funktionsevne og dine ressourcer og behov sker ud fra dokumentationsmetoden Fælles Sprog 3. Der spørges her ind til et eller flere af følgende behov:

 • Egenomsorg (spise, drikke, vaske sig, af- og påklædning m.v.)
 • Praktiske opgaver (lave mad, lave husligt arbejde m.v.)
 • Mobilitet (bevæge sig omkring, løfte og bære, gå, forflytte sig m.v.)
 • Mentale funktioner (hukommelse, orienteringsevne m.v.)
 • Samfundsliv

Som en væsentlig del af udredningen dokumenteres dine egne tilkendegivelser ift. udførelse af de forskellige aktiviteter og betydningen heraf.

Funktionsniveauet vurderes på følgende skala:

0 = Ingen/Ubetydelige begrænsninger

1 = Lette begrænsninger 2 = Moderate begrænsninger 3 = Svære begrænsninger 4 = Totale begrænsninger
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for person-assistance til at udføre aktiviteten. Borgeren er den aktive part og kan med let person-assistance udføre aktiviteten Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat person- assistance udføre aktiviteten. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende person-assistance udføre aktiviteten. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig person-assistance for at udføre aktiviteten.

Du kan læse mere om, hvordan dine funktionsevner vurderes i Fælles Sprog 3 på fs3.nu

Det bemærkes, at Køge Kommune ikke sender afgørelser vedrørende ydelser efter Sundhedsloven som fx genoptræningsplaner fra sygehus.

Bevilling af hjælp

Tilbud om træning og genoptræning i Køge Kommune er tidsbegrænsede.

Hvem leverer indsatsen?

Genoptræning efter sygehusophold leveres af Køge Kommune eller en af de private leverandører, som Kommunernes Landsforening har indgået en aftale med.
Du finder en oversigt over de private leverandører på fritvalgservice.dk.

Øvrige typer af træning leveres af Køge Kommune.

Er det muligt at skifte leverandør?

Du har mulighed for at skifte fra en privat leverandør af genoptræning til den kommunale leverandør af genoptræning.

Er det muligt at benytte tolk?

Hvis du ikke taler dansk, vurderer Køge Kommune, om en tolk er nødvendig.

Hvad koster hjælpen?

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er gratis i Køge Kommune.

Som udgangspunkt sørger du selv for transporten til og fra genoptræning og vedligeholdelsestræning. Men du kan efter en konkret og individuel faglig vurdering få bevilget kørsel. Hvis du får bevilget kørsel til vedligeholdelsestræning, vil der være en egenbetaling.

Du finder en oversigt over takster og priser på koege.dk.

Hvilke krav stilles der til medarbejderne?

Du kan forvente, at medarbejderne har de relevante sundhedsfaglige kompetencer samt personlige kvalifikationer.

Herunder gælder det, at medarbejdere, der leverer genoptræning og vedligeholdelsestræning, skal have en uddannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut.

Opfølgende træning kan gives af medarbejdere med social- og sundhedsfaglig uddannelse – med vejledning fra ergoterapeuter eller fysioterapeuter.

Herudover kan du forvente, at medarbejderne:

 • Udviser almindelig hjælpsomhed, respekt og værdighed
 • Kan tale og skrive forståeligt dansk.
 • Ikke har anmærkninger i straffeattest eller børneattest, som kan give saglige betænkeligheder i forbindelse med opgavens udførelse.
 • Identificerer sig med leverandørens billedlegitimation.
 • Orienterer plejegruppen, hvis de ikke har mulighed for at komme i kontakt med dig eller en anden person på din adresse.

Hvilke krav gælder der i forhold til dig som modtager af indsatser?

Når træningen leveres i dit eget hjem, skal du respektere, at din bolig er medarbejdernes arbejdsplads.

Det betyder, at du har pligt til at:

 • Sørge for, at hjemmets indretning tilgodeser medarbejdernes behov for en tryg og sikker arbejdsplads.
 • Holde hjemmet røgfrit i det tidsrum, hvor medarbejderne opholder sig i boligen
 • Sikre adgang til boligen
 • Melde afbud, hvis du er forhindret i at modtage

Du skal være opmærksom på, at det i forbindelse med leveringen af indsatserne kan være nødvendigt for leverandøren at installere forskellige former for hjælpemidler i boligen.

Hvad sker der ved ’lukket dør’?

Hvis du ikke åbner døren, når personalet ringer på, har personalet pligt til at reagere på dette.

Først vil personale forsøge at kontakte dig telefonisk. Hvis du ikke svarer, vil personale kontakte relevante personer, eksempelvis dine pårørende, Køge Sygehus m.fl. Hvis det ikke kan afklares, hvorfor døren ikke åbnes, vil personalet tilkalde en låsesmed. Hvis du har behov for hjælp, vil personalet tilkalde den nødvendige hjælp.

Hvis den lukkede dør skyldes, at du eksempelvis er faldet og har brug for hjælp, afholder Køge Kommune udgiften til en låsesmed.

Hvis den lukkede dør skyldes, at du har glemt at aflyse et besøg, afholder du udgiften til låsesmed.

Tilsyn

Efter § 16 i Retssikkerhedsloven har kommunerne pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, som opgaverne løses på.

På social- og sundhedsområdet i Køge Kommune foregår dette på flere måder. Dels gennem kommunens egne anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Dels gennem de private leverandørers obligatoriske egenkontroller med kvaliteten af de leverede indsatser. Dels fra øvrige offentlige myndigheders side, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan se Køge Kommunes tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet og rapporterne fra tilsynsbesøgene på koege.dk.

Opfølgning på bevilling

Køge Kommune følger løbende op på den træning, du har fået bevilget. Dette sker for at sikre, at du får den rigtige træning, at kvalitetskravene er opfyldt, og at du er tilfreds med træningen.

Herudover gælder det, at du, dine pårørende eller leverandøren af indsatsen har pligt til at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i din funktionsevne, ressourcer og behov.

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du klage til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen. Det kan du gøre både skriftligt og mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse, hvorfor du er uenig i afgørelsen. Kontaktoplysningerne til Ældre- og Sundhedsafdelingen finder du nedenfor.

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Får du medhold i klagen, ændrer Ældre- og Sundhedsafdelingen afgørelsen.

Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, videresendes din klage til klageinstansen på området. Det er henholdsvis Ankestyrelsen (indsatser, der hører under serviceloven) og Styrelsen for Patientsikkerhed (indsatser, der hører under sundhedsloven).

Hvis du ønsker at klage over udførelse af træningen, skal du henvende dig til leverandøren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen kan kontaktes på telefon 56 67 26 26 eller ved at sende digital post fx via borger.dk, hvor du vælger Køge Kommune, Ældre som modtager af din besked.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje