Skip til hoved indholdet
  Hjem Virksomhed Opstart og ændring af virksomhed Miljøtilladelser Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder

Kort vejledning om forskellige typer spildevand fra erhverv

Her kan du læse om reglerne for spildevand fra virksomheder.  Reglerne gælder for alle virksomheder, fx fabrikker, værksteder, restauranter og institutioner.

Spildevand opdeles i:

 • Industrispildevand/processpildevand (dvs. spildevand fra en virksomhed)
 • Sanitært spildevand (spildevand fra toilet, bad og køkken) 
 • Regnvand (regnvand fra tage og pladser)

Spildevandstilladelse

Hvis du har en virksomhed, som leder andet end almindeligt, sanitært spildevand til kloakken, så skal du kontakte Køge Kommune Miljø og Affald. For så skal din virksomhed søge om en spildevandstilladelse (tilslutningstilladelse). En spildevandstilladelse giver virksomheden lov til at lede spildevand til offentlig kloak og renseanlæg. Kommunen stiller vilkår for bl.a. hvilke forurenende stoffer der må være i spildevandet, og i hvor store mængder. Vilkårene afhænger af virksomhedens type og spildevandets sammensætning og fastsættes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs hvordan du søger spildevandstilladelse i fanen "Sådan søger du spildevandstilladelse til din virksomhed".

Eksempler:

 • Spildevand fra værksted, bilvask eller påfyldningsplads for brændstof
 • Spildevand fra fremstillingsprocesser
 • Spildevand fra fødevareproduktion eller -tilberedning
 • Spildevand fra rengøringsprocesser

I mange tilfælde skal virksomheden selv rense spildevandet til en vis grad, inden det må ledes til offentlig kloak. Det skal ske af hensyn til kloak og renseanlæg. Som oftest er renseløsningen en olie- og benzinudskiller, et biologisk renseanlæg eller en fedtudskiller. 

Olieudskillere renser spildevand for mineralske olieprodukter, fx motorolie og brændstof. De anvendes på fx autoværksteder, vaskehaller og tankstationer.
Biologiske renseanlæg kan nogle steder bruges i stedet for en olieudskiller, og de har erfaringsmæssigt en god renseevne.
Fedtudskillere renser spildevand for organiske olieprodukter og fedt, fx spiseolier og fritureolie. De anvendes på restauranter m.m. , slagterier og mange fødevarevirksomheder.

I sjældne tilfælde kan virksomheder med unikke spildevandsforhold have brug for andre renseløsninger, fx neutraliseringsanlæg eller egne renseanlæg. Hvis du vil vide mere om dette, kan du kontakte Miljø og Affald.

Kloakarbejde

Det kræver forudgående tilladelse at udføre kloakarbejde når du skal etablere kloakanlæg. Tilladelsen gives typisk som en del af spildevandstilladelsen. Du finder ansøgningsblanketter for olieudskillere og fedtudskillere på de næste faner.

Læs mere her: Vigtig information til bygherre og kloakmester.

Find vejledning for din type virksomhed

På de andre faner kan du læse om de regler der gælder for spildevand der skal renses med hhv. olieudskiller og fedtudskiller, samt finde vejledning om hvordan du søger om en spildevandstilladelse.

Hvis der afledes regnvand fra virksomheden, kan det også kræve en tilladelse, især hvis virksomheden har udendørs oplag af olie, kemikalier eller andre farlige stoffer eller affald. Læs i Køge Kommune Regn-og Spildevandsplan 2021-2026 og Regn- og Spildevandsplan 2021-2026 Bilag 9 Praksis for håndtering af regnvand hvor meget regnvand du har ret til at aflede til regnvandskloak, og hvor meget du har pligt til selv at håndtere på egen grund.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Spildevand der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal forrenses på virksomheden, inden det må ledes til kloak. Spildevandet skal igennem et sandfang og en olieudskiller.

Som det første, skal du ansøge Køge Kommune om spildevandstilladelse. Find vejledning i fanen ”Sådan søger du spildevandstilladelse til din virksomhed”.

Der skal som regel etableres olieudskiller eller biorenseanlæg på afløb fra bl.a.:

 • Autoværksteder
 • Vaskepladser og vaskehaller
 • Maskinværksteder
 • Påfyldningspladser for brændstof
 • Garageanlæg og større parkeringspladser
 • Oplagspladser med risiko for spild af olieprodukter

Blanketter

Udfyld blanketten for ansøgning om spildevandstilladelse: Ansøgning om tilslutningstilladelse for vaskehaller og -pladser (benyttes også til andre aktiviteter der kræver olieudskiller).
Når olieudskilleren er etableret, skal du tilmelde den til en tømningsordning. Læs mere nederst på siden.

Særligt for vaskehaller og vaskepladser

Der gælder særlige regler for indretning og drift af vaskehaller og vaskepladser, som du skal være opmærksom på: Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af vaskepladser og –haller.

Særligt for påfyldningspladser for brændstof

Der gælder særlige regler for indretning og drift af påfyldningspladser. Læs Forskrift om olieprodukter og kemikalier, som også handler om påfyldningspladser.
Læs mere om Olietanke over 6.000 L og Olietanke under 6.000 L.

Drift og vedligehold af olieudskiller

Læs om korrekt drift og vedligehold af din olieudskiller: Køge Kommunes vejledende retningslinier for indretning og drift af olie- og benzinudskillere

Tømningsordning for olieudskillere

Olieudskillere skal pejles og tømmes regelmæssigt for at fungere ordentligt. De skal derfor være tilmeldt en fast tømningsordning, hvor de tømmes og efterses med et fast interval fastlagt af kommunen (intervallet afhænger af den enkelte olieudskillers og dens belastning). 

Køge Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som olieudskillere skal tilmeldes. Udfyld tilmeldingsblanketten, som du finder her: Blanket for tilmelding af olieudskiller til tømningsordning.
Den kommunale ordning administreres af SMOKA. Du kan læse mere om ordningen på SMOKA's hjemmeside.

Ønsker du at tilmelde dig en fast tømningsordning hos et andet slamsugerfirma, skal du søge om fritagelse fra kommunens ordning. Udfyld ansøgningsblanketten Blanket for ansøgning om fritagelse fra tømningsordning og send den til Miljø og Affald på miljoe@koege.dk. Køge Kommune udsteder en fritagelse til at du kan benytte et andet, kvalificeret firma.

Du skal også kontakte kommunen, hvis du vil forøge eller ændre den afledning af spildevand, som du allerede har tilladelse til.

Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede processpildevand til kloak.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Spildevand, der indeholder meget fedt og madrester, skal forrenses i en fedtudskiller, inden det må ledes til kloak.

Som det første, skal du ansøge Køge Kommune om spildevandstilladelse. Find vejledning i fanen ”Sådan søger du spildevandstilladelse til din virksomhed”.

Der skal som regel etableres fedtudskiller på afløb fra:

 • Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller og restauranter 
 • Cateringfirmaer 
 • Grillbarer 
 • Fast food-restauranter og caféer med servering af mad 
 • Pizzeriaer 
 • Levnedsmiddelvirksomheder/slagterier og slagtere 
 • Bagerier og konditorier 
 • Andre virksomheder/steder med tilberedning af varm mad 
 • Pladser og overflader, hvorfra der kan forekomme spild af fedt og olie 

Blanket

Blanket for ansøgning om spildevandstilladelse: Blanket for ansøgning om spildevandstilladelse (fedtudskiller)

Tømningsordning for fedtudskillere

Når fedtudskilleren er etableret, skal den tilmeldes en tømningsordning, med tømning efter et fast interval (efter leverandørens anvisninger og minimum 1 gang pr. måned, medmindre andet er aftalt med Køge Kommune). Køge Kommune har ikke en tømningsordning for fedtudskillere, og du skal derfor benytte et kvalificeret slamsugerfirma efter eget valg. Alle fedtudskillere skal dog anmeldes til Køge Kommune og ejeren skal dokumentere, at fedtudskilleren er tilmeldt en tømningsordning. Benyt følgende anmeldeskema: Anmeldeskema for fedtudskillere med tilhørende slamfang.

Valg af fedtudskiller, samt vejledning om drift og vedligehold

Læs om hvordan du vælger den rette størrelse fedtudskiller til din virksomhed, samt om hvordan du drifter og vedligeholder den korrekt: Køge Kommunes vejledning om fedtudskillere - ansøgning, indretning, dimensionering og drift.

Du skal også kontakte kommunen, hvis du vil forøge eller ændre den afledning af spildevand, som du allerede har tilladelse til.

Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede processpildevand til kloak.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Regnvand samles fra tage, pladser og veje. Hvis du etablerer en ny virksomhed, eller ønsker at befæste din virksomheds areal yderligere (fx tilbygning, asfaltering, fliser eller beton), så skal du søge Køge Kommune om en udledningstilladelse/tilslutningstilladelse for regnvand.

Du skal være opmærksom på kravene i Køge Kommunes gældende Regn- og Spildevandsplan 2021-2026, især 

I disse bilag kan du bl.a. læse om miljøkrav til det afledte regnvand, samt din afledningsret, dvs. hvor meget regnvand du har ret til at lede til spildevandskloakken og hvor meget du er forpligtet til selv at håndtere på din egen grund. Det skyldes, at regnvandskloakken ikke har ubegrænset kapacitet. Hvis der ledes for meget regnvand til regnvandskloakken, vil regnvandet stuve op og løbe ud på jorden, fx ved kraftige regnskyl.

Regnvandsafløb er kun til regnvand

Langt den største del af de kloakerede ejendomme i kommunen er separatkloakerede. I separatkloakerede områder er der to forskellige kloakledninger: 
 
En spildevandsledning til sanitært spildevand m.m., som ledes til renseanlæg. 

En regnvandsledning til regnvand, som typisk ledes til et vandområde, fx sø, vandløb eller havet (Køge Bugt). Da regnvandet i regnvandsledningen ikke bliver ledt til et renseanlæg, er det ikke tilladt at hælde processpildevand og sanitært spildevand i regnvandssystemet. Kort sagt, er regnvandsafløb kun til regnvand. Hvis virksomheden ligger i et separatkloakeret område, leder de udendørs kloakafløb/riste typisk til regnvandskloakken. Det medfører, at der fx ikke må vaskes biler på virksomhedens udendørs område, medmindre der er indrettet en vaskeplads med afledning til spildevandskloakken. Bemærk, at det kræver en forudgående tilslutningstilladelse for processpildevand at etablere en vaskeplads eller lignende. 

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Det er virksomhedens pligt og ansvar at ansøge om en spildevandstilladelse.  Virksomheden er ansvarlig for at overholde vilkårene i tilladelsen.

Her finder du vejledning om at søge spildevandstilladelse - også kaldet en tilslutningstilladelse. For virksomhedsspildevand kaldes det en tilslutningstilladelse for processpildevand.

Du skal også kontakte kommunen på forhånd, hvis du vil forøge eller ændre den afledning af spildevand, som du allerede har tilladelse til. Det kræver nemlig en tilsvarende udvidelse eller ændring af tilladelsen.

En byggetilladelse er ikke det samme som en spildevandstilladelse

I skal kontakte Køge Kommune eller indsende en ansøgning så tidligt som muligt, og altid inden I etablerer kloakker m.m. På den måde kan I fra starten få vejledning om miljøkravene, fx om særlige krav til indretning og renseforanstaltninger, så kloakken etableres korrekt fra starten. Hvis man etablerer kloakanlæg uden forudgående tilladelse, og som ikke opfylder miljøkravene, kan det medføre en omkostningstung og tidskrævende udskiftning af anlægget, inden man kan få den nødvendige spildevandstilladelse.

Sådan søger du spildevandstilladelse:

 1. Udfyld den relevante ansøgningsblanket for olieudskiller eller fedtudskiller/andre typer anlæg og send den til Køge Kommune, Miljø og Affald, på miljoe@koege.dk. For ansøgninger vedr. regnvand skal du sende til Spildevand på spildevand@koege.dk. Husk at vedlægge alle relevante dokumenter (følg vejledningen i blanketten). Hvis der ikke findes en relevant ansøgningsblanket, skal du kontakte Miljø og Affald, som vejleder dig om hvilke oplysninger du skal indsende. 
 2. Køge Kommune skriver et udkast til tilladelsen og sender i partshøring hos grundejer, virksomhed, kloakledningsejer og renseanlæg (og eventuelle andre parter i sagen). Høringen varer typisk 2-4 uger. Parterne kan i denne periode indsende deres rettelser, bemærkninger og forslag til kommunen, inden tilladelsen meddeles endeligt.
 3. Køge Kommune tager stilling til høringsbemærkningerne, skriver tilladelsen færdig og meddeler tilladelsen endeligt. I de fleste tilfælde kan tilladelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger.
 4. Udfør kloakarbejdet. Når arbejdet er udført, skal din kloakmester indsende en færdigmelding og ”som udført”-tegning til miljoe@koege.dk.
 5. Olieudskillere og fedtudskillere skal tilmeldes en tømningsordning (se vejledning i fanerne om hhv. "Spildevand der indeholder olie eller brændstof" og "Spildevand der indeholder olie og fedt"). Det er ejeren/brugeren af anlægget der skal tilmelde til tømningsordning og dokumentere dette overfor Køge Kommune. 

Pas på med kemikalierne

Bruger du rengøringsmidler, hjælpestoffer eller andre kemikalier, som skylles ud med spildevandet og dermed ender i kloak og renseanlæg? Så skal du være opmærksom på, om de indeholder stoffer, der er uønskede i miljøet. Selv helt lovlige vaske- og rengøringsmidler, affedtningsmidler og lignende kan indeholde stoffer, som er uønskede i miljøet, og som kommunen kan sætte visse begrænsninger for, eller helt give afslag på anvendelsen af.  

Stofferne i de kemiske produkter opdeles i A-, B- og C-stoffer: 

 • A-stoffer er helt uønskede
 • B-stoffer kan accepteres, men kommunen sætter grænseværdier for dem
 • C-stoffer er uproblematiske og accepteres uden videre

Du skal om nødvendigt indsende ABC-vurderinger til kommunen, for de kemiske produkter, som din virksomhed afleder med spildevandet. Din leverandør skal kunne redegøre for om produkterne indeholder A- eller B-stoffer, så man skal blot rette henvendelse til leverandøren og bede om en ABC-vurdering til brug for kommunens sagsbehandling.

Du skal også kontakte kommunen, hvis du vil forøge eller ændre den afledning af spildevand, som du allerede har tilladelse til.

Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede processpildevand til kloak.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje